Ostatnie pożegnanie Pana Prorektora ds. nauki dr. n. med. Marka Ludwika Grabowskiego, prof. WSZ.

Z wielkim żalem informujemy, że  w dniu 7 maja 2022r zmarł Pan Prorektor ds. nauki dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, prof. WSZ.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek 12 maja 2022 r. o godz. 14.00 w Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Starzyńskiego 11 w Częstochowie.
Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie Trumny z Ciałem Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarz św. Rocha (brama przy ul. Jeleniogórskiej).

W osobie Pana Profesora Uczelnia straciła wybitnego uczonego,
zasłużonego organizatora, wychowawcę wielu pokoleń pracowników naukowych i studentów.
Zapamiętamy Go jako człowieka życzliwego, niezwykle lubianego, wspaniałego przyjaciela.

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Prorektor ds. Nauki – dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, profesor WSZ był wieloletnim pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Zasłużył się w procesie tworzenia i rozwijania wyższych uczelni w Polsce, co jest ogromnym wkładem w takie procesy, jak podnoszenie kompetencji młodzieży, społeczny rozwój województwa śląskiego czy nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

W swojej pracy dydaktyczno-naukowej podejmował działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania, wychowania i opracowywania autorskich programów.

Był kierownikiem kilkudziesięciu specjalizacji dla lekarzy i magistrów z higieny i epidemiologii, epidemiologii, analityki medycznej, rehabilitacji medycznej; recenzentem zagranicznych impaktfaktorowych czasopism naukowych. Przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie, wykładowca akademicki w zakresie zdrowia publicznego, zakażeń szpitalnych, rehabilitacji, epidemiologii, chorób zakaźnych, anatomii prawidłowej, organizacji w ochronie zdrowia, ekonomii w ochronie zdrowia, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; szkoleń wewnątrz i zewnątrz zakładowych oraz warsztatów wyjazdowych dla pionu stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. Członek Rady Programowej czasopisma „Medycyna Środowiskowa” – czynna naukowa współpraca z prof. Zbigniewem Rudkowskim. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Medycyna Ogólna” i współpraca z prof. Leszkiem Wdowiakiem.

Dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, prof. WSZ był zaangażowany we współpracę naukową międzynarodową, współorganizował:

 • 12.2021 r.: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – on-line pt.: „Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta i jego rodziny”.
 • 11.2019 r.: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Proces komunikacji i jego znaczenie w nowoczesnym społeczeństwie kadr medycznych”. Konferencja zrealizowana została we współpracy z litewską placówką naukową Kauno Kolegija / University of Applied Sciences.
 • 06.2019 r.: konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Rola pielęgniarki w ochronie zdrowia”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
 • 03.2019 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie pt. „Rola komunikacji w ochronie zdrowia”.
 • 06.2018 r.: Konferencja naukowa pt. „Rola komunikacji w ochronie zdrowia”. Celem konferencji było omówienie procesu komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.
 • 05.2013 r.: I część Międzynarodowa konferencja pt. „Wspólne zdrowie” organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i National Medical College Rivne. Część druga miała miejsce 24 maja 2013 r. na Ukrainie. Konferencja poświęcona była systemom zdrowia. Prelegentami byli wykładowcy z WSZ i MC.
 • 09.2011 r.: Konferencja dla pielęgniarek i położnych uczestniczących w projekcie pt. „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”.
 • 21.05.2010 r.: Konferencja dla pielęgniarek uczestniczących w projekcie systemowym Ministra Zdrowia pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

Na swoim koncie posiada liczne wystąpienia naukowe na konferencjach międzynarodowych i krajowych, sympozjach naukowych (przewodniczenie sesjom naukowym i członkostwo w Międzynarodowym Komitecie Naukowym Konferencji organizowanej w Krynicy w 2003 r. wspólnie przez Rosyjską Akademię Nauk Medycznych, Ukraińską Akademię Nauk Medycznych, Ministerstwo Zdrowia i Komitet Badań Naukowych RP); wygłaszał referaty  na sympozjach naukowych w Wilnie, w Ambasadzie Polskiej w Paryżu oraz wymieniał doświadczenia naukowe na temat działań bioterrorystycznych we Francji i Polsce. Aktywnie uczestniczył i przewodniczył sesjom tematycznym, corocznie przez 12 lat, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Karvinie (Republika Czeska) i współpracował naukowo z Wiceministrem Zdrowia RCZ Michaelem Vitem w zakresie dotyczącym sytuacji epidemiologicznej i możliwości ograniczenia transgranicznego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Wystąpienia naukowe w Federalnym Instytucie Zdrowia Publicznego w Berlinie i Ministerstwie Pracy w Bonn dotyczyły eliminacji zagrożeń środowiska pracy. Udział naukowy w V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Delegat Ministra Zdrowia uczestniczący czynnie w Europejskiej Konferencji WHO nt. walki
z otyłością w Stambule w 2006 r.; podpisał Europejską Kartę Walki z Otyłością. Członek delegacji rządowej RP reprezentujący Ministra Zdrowia na 37 Sesji Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w Nowym Jorku w 2007 r.

Brał czynny udział w działaniach zespołu Krajowego Komitetu ds Pandemii Grypy i współpracował naukowo z prof. Lidią Brydak, również w pracach zespołu prof. Piotra Heczki w Katedrze Mikrobiologii CM UJ dotyczących zakażeń krwiopochodnych, udział naukowy w zespole prof. Zbigniewa Szybińskiego w Katedrze i Klinice Endokrynologii CM UJ w pracach dotyczących Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu
w ramach programów Zdrowia Publicznego.

Był Koordynatorem 5 Projektów Pomocowych (PHARE) związanych z dostosowaniem do wymagań UE działań w systemie nadzoru epidemiologicznego, radiologicznego i wzmocnienia systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce. Pełnił nadzór nad reorganizacją i modernizacją stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce przed i po wejściu Polski do UE.

Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu rozdziałów w monografiach. Należy podkreślić, iż są wśród nich wybitne prace naukowe oraz wyróżniające się nowatorstwem opracowania,
o charakterze praktycznym, w szczególności z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu.

Dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, prof. WSZ sprawował urząd podsekretarza stanu Ministerstwa Zdrowia, pracował na stanowisku Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, specjalistą II stopnia w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego; pełnił funkcję zastępcy głównego inspektora sanitarnego; był również dyrektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie oraz rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

W uznaniu zasług dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, prof. WSZ został odznaczony:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi
 • Brązową Odznaką za zasługi dla województwa częstochowskiego
 • Odznaką Honorową „Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • Złotą Odznaką za zasługi dla rozwoju województwa częstochowskiego
 • Złotym Krzyżem Zasługi
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – za zasługi dla ochrony zdrowia.

 

Jan Paweł II powiedział: „Człowiek rodzi się, kocha i umiera nie na próbę, ale po to by w tak krótkim danym nam tu życiu swoją miłością, wiedzą i zasadami dać sens naszemu istnieniu”.

 Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content