System stypendialny

Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowni studenci dnia 19 listopada br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów socjalnego i dla osób niepełnosprawnych.
Lista studentów którzy kwalifikują się do stypendium Rektora została opublikowana w serwisie studenckim.
Wnioski o stypendium Rektora należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2023 r.
Przypominamy o dołączeniu obowiązkowego załączniku nr 4 do każdego wniosku.
Prosimy o składanie wniosków w terminie.

 

Stypendium socjalne na rok akademicki 2023/2024

 

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,40 złotych netto miesięcznie.

 

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2022 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

• poniedziałki w godz. 8.00 -15.00
• wtorki w godz. 8.00 -15.00
• środa w godz. 8.00 -15.00
• czwartki w godz. 8.00 -15.00
• piątki w godz. 8.00 -15.00

 

 

Pracownik przyjmujący wnioski: Pani Edyta Przewoźniak
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

 

• Stypendium socjalne,
• Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• Zapomogi,
• Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
• Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe,

 

Pliki do pobrania:

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content