System stypendialny

System stypendialny

 

Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych netto miesięcznie.

 

UWAGA !!! Najistotniejsza zmiana dotycząca stypendium socjalnego!

 

 Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Centrum Usług Społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2019 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

 Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie  do 20.11.2020 r. w Dziekanacie Uczelni

 

 • poniedziałki w godz.8.00 -15.00
 • wtorki w godz. 8.00 – 15.00
 • czwartki w godz. 8.00 – 15.00

 

Pracownik przyjmujący wnioski; Pani Iwona Nikoli
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl

 

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • Zapomogi,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe,

 

 

Pliki do pobrania:

 

 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów
 • Zał. nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • Zał. nr 1a oświadczenie o dochodzie ryczałt-karta podatkowa
 • Zał. nr 1b oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu 
 • Zał. nr 1c dochód utracony-uzyskany
 • Zał. nr 1d oświadczenie do zwiększonego stypendium socjalnego
 • Zał. nr 1e oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zał. nr 2 wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
 • Zał. nr 3 wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 • Zał. nr 4 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 
 •   na innym kierunku

   
   

  Powrót
  WhatsApp
  Telegram
  Skype
  Messenger
  Viber
  Email