Ratownictwo medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i chcących zdobyć wykształcenie uprawniające do podejmowania pracy w zawodzie ratownika medycznego.

 

Czas trwania nauki: 6 semestrów

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów – 180 ECTS.

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom – licencjat.

 

Łączna liczba godzin zajęć:

forma stacjonarna: 4620 godzin, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.

forma niestacjonarna: 4560 godzin, w tym 960 godzin praktyk zawodowych. 

 

 

Studia licencjackie 6-semestralne

 

Opłaty czesnego:

 1. Pierwszy i drugi semestr studiów: cena za jeden semestr: 3 120,00 zł

(możliwość płatności w 6 ratach po 520,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za pierwszy rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 6 140,00 zł.

 1. Trzeci i czwarty semestr studiów: cena za jeden semestr 3 240,00 zł

(możliwość płatności w 6 ratach po 540,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za drugi rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 6 380,00 zł.

 1. Piąty i szósty semestr studiów: cena za jeden semestr 3 360,00 zł

(możliwość płatności w 6 ratach po 560,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za trzeci rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 6 620,00 zł.

Student sam opłaca praktyki wakacyjne w placówce w której są one realizowane.

 

Uczelnia oferuje atrakcyjny system stypendialny dla Studentów oraz umożliwia ubieganie się  o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki, w tym:

– stypendium socjalne

– zapomogę

– stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy (.doc)
 • kwestionariusz osobowy (.pdf)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) (plik do pobrania)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5 cm. / 3,5cm. („dowodowe”)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Nazwa banku: PKO BP S.A II Oddział w Częstochowie
nr rachunku: 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

 

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne o profilu praktycznym
w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie realizuje w całości standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 ze zm.).

 

 

Opis kwalifikacji absolwenta

Kierunek: Ratownictwo medyczne

studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 

Absolwent kierunku „ratownictwo medyczne” w WSZ w Częstochowie będzie dobrze wpisywał się
w realizację potrzeb społeczno-gospodarczych i zdrowotnych. Osiąga on (uzyskuje) efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).

 

 1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
 • medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
 • problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu –
  w stopniu podstawowym;
 • systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach;
 • regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
 1. W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
 • rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
 • podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach;
 • inicjować, wspierać i organizować działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy;
 • promować znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych;
 • planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy.
 1. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
 • aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem;
 • dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw;
 • organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 • kierowania się dobrem pacjenta.

 

Absolwent ma możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 • spełnia następujące wymagania:
 1. rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności) lub
 2. rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub
 3. rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub
 4. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie, uznany
  w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym, o którym mowa w lit. a lub b, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r., poz. 519 ze zm.) albo ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697), lub
 5. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334), lub
 6. posiada kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez Krajową Radę Ratowników Medycznych;
 • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu ratownika medycznego, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( U. z 2023 r., poz. 1541 ze zm.) udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
 • zabezpieczaniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu się liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • stwierdzaniu zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również:

 • nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych oraz pierwszej pomocy w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 2, 4 i 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego;
 • kierowanie:
 1. ratownikami medycznymi,
 2. dyspozytorami medycznymi;
 • zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem i organizowaniem świadczeń zdrowotnych
  w zakresie ratownictwa medycznego lub nadzorem nad ich udzielaniem;
 • zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowisku perfuzjonisty po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie perfuzji organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77 ze zm.), lub Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów;
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu ratowników medycznych lub wykonywanie pracy na rzecz tego samorządu w zakresie realizacji jego zadań.

 

Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe:

 • w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.);
 • w ramach ratownictwa górskiego i ratownictwa narciarskiego w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154);
 • w ramach ratownictwa wodnego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714);
 • w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
  9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.);
 • w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666 ze zm.);
 • w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niebędących podmiotami leczniczymi;
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczych, ćwiczeń oraz szkoleń;
 • w ramach działań kontrterrorystycznych realizowanych przez służby podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane;
 • w ramach zadań Policji, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145), oraz zadań realizowanych w Akademii Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;
 • w ramach zadań Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 325);
 • w ramach zadań Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-2a, 4-5b, 5d, 10, 12-14 i ust. 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080 ze zm.);
 • na lotniskach w związku z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110);
 • w ramach wykonywania transportu sanitarnego i transportu medycznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146);
 • w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 423 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);
 • w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego, o której mowa w art. 140a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
 • w wyodrębnionych oddziałach prewencji, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji, o których mowa w art. 5c ust. 1 tej ustawy;
 • na stanowisku dyspozytora medycznego;
 • w ramach zadań Służby Więziennej, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 ze zm.).

 

Zgodnie z Międzynarodową Kartą Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych ratownicy medyczni:

 • narażeni są na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne w związku z bezpośrednim kontaktem z pacjentami oraz materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych;
 • stosują środki czyszczące, dezynfekcyjne i sterylizujące, zawierające substancje szkodliwe, które mogą uszkadzać skórę, błony śluzowe oraz układ oddechowy;
 • są narażeni na urazy powodowane ostrymi narzędziami, igłami ;
 • mogą ulec poparzeniom skóry w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami, uszkodzonym sprzętem elektrycznym itp.;
 • mogą odczuwać dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane dźwiganiem pacjentów; praca wykonywana w pozycji stojącej z elementami chodzenia może być również przyczyną zmęczenia oraz bólów nóg;
 • narażeni są na stres i wystąpienie zespołu „wypalenia zawodowego” w wyniku pracy zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności zawodowej oraz innych psychologicznych
  i organizacyjnych czynników (pacjenci agresywni, roszczeniowi).
 • narażeni są na ryzyko wypadków komunikacyjnych w związku z pracą w karetce pogotowia ratunkowego.

Ratownik medyczny ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Ma ponadto prawo
i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ratownik medyczny może wykonywać zawód:

 • w ramach umowy o pracę;
 • w ramach stosunku służbowego;
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • w ramach porozumienia o wolontariacie.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (na przykład na kierunku Zdrowie publiczne), studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content