Prawa studentów z niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie  to uczelnia otwarta dla studentów z niepełnosprawnościami. Może na niej studiować każda osoba z niepełnosprawnością na wszystkich kierunkach studiów.

 

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami przez kształcenie oraz rehabilitację zawodową. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnościami edukację na poziomie wyższym.

 

W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnościami w WSZ mogą ubiegać się o:

 

1. Dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:

  • wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu ,
  • zamianę egzaminu, kolokwium z formy pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
  • zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
  • uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu,
  • przygotowanie testów, materiałów w powiększonej czcionce.

 

2. Indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych.

 

Zgodnie z Regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia go do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń oraz pobytu na ćwiczeniach obowiązkowych.

 

3. Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom z niepełnosprawnościami, niezależnie od dochodu.

 

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content