Historia Uczelni

1995

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.1995 r. utworzono Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, której założycielem jest Częstochowska Szkoła Menedżerów, natomiast honorowymi założycielami są: National-Louis University, Zarząd Miasta Częstochowy i Wojewoda Częstochowski.

1996

W ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS PHARE uruchomiony zostaje projekt SMICO, którego celem jest utworzenie Biura Współpracy z Zagranicą przy Wyższej Szkole Zarządzania, we współpracy z instytucjami z Włoch i Holandii.

1997

Powstało Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy WSZ oraz opublikowano po raz pierwszy własną stronę internetową uczelni. Inauguracja Roku Akademickiego 1997/98 miała miejsce w Klubie Politechniki Częstochowskiej, a honorowym gościem była Pani Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wystąpiła z wykładem inauguracyjnym pt. „Projekt ustawy o nowym prawie bankowym”.

1998

Miejscem Inauguracji Roku Akademickiego 1998/99 była Aula Wyższej Szkoły Zarządzania, a wśród licznie przybyłych gości znalazł się Naczelnik Wydziału Spraw Studenckich Ministerstwa Edukacji Narodowej Krzysztof Borkiewicz. Wykład Inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Durlik na temat „Kultura organizacyjna zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i instytucji”.

1999

Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała zgodę MEN na utworzenie kierunku Informatyka. Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 1999/2000 zakończył wykład prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego na temat „Zarządzanie środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie”.

2000

Uczelnia uzyskała akredytację warunkową Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Association of Management Education „FORUM” dla studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Otrzymała również akredytację Universita’ degli Studi di Perugia w zakresie prowadzenia studiów licencjackich. Szkoła przystąpiła do Krajowego Systemu Usług otrzymując certyfikat i akredytację Ministerstwa Gospodarki, za wysoką jakość świadczenia usług. W WSZ utworzone zostało Centrum Studiów Europejskich i Dokumenta-cji. Uczelnia podpisała umowę z Universita’ degli Studi di Perugia oraz Universite’ D’Evry dotyczącą pilotażowego programu nadawania Stopnia Europejskiego Doktoratu z zakresu „Internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Honorowym gościem Inauguracji Roku Akademickiego 2000/2001 był Pan Tadeusz Donocik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który wygłosił wykład nt. „Promocja polskiej gospodarki ważnym narzędziem wzrostu konkurencyjności firm”.

2001

Swój siódmy rok akademicki Wyższa Szkoła Zarządzania rozpoczęła otwarciem nowego gmachu uczelni w centrum miasta przy ul. 1 Maja 40. Odbyła się tam uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002, a wykład inauguracyjny na temat: „Przedsiębiorca i menedżer w świetle globalizacji rynku” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl. Największym sukcesem Wyższej Szkoły Zarządzania w 2001 roku było uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała również zgodę MEN na utworzenie nowego kierunku filologia. 1 października decyzją Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej “FORUM” uczelnia uzyskała akredytację bezwarunkową dla studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.

2002

19.01.2002r. Kapituła Laurów przyznała Wyższej Szkole Zarządzania Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej i edukacyjnej na potrzeby rynku. 08.10.2002r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Szkoła otrzymała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Również w tym roku powołano do życia Stowarzyszenie „Częstochowski Park Technologiczny”. Uczelnia złożyła do WFOŚiGW wniosek o utworzenie przy WSZ Laboratorium Energii Odnawialnych. Inaugurację Roku Akademickiego 2002/2003 uświetnił swą obecnością Pan poseł prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, który poprowadził wykład inauguracyjny na temat: „Rola parlamentu w procesie integracji europejskiej”. Umożliwiając dalszy rozwój Uczelni w grudniu 2002 r. zakupiono kolejny budynek przy ul. 1-go Maja 40.

2003

W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – aktywizacja zawodowa absolwentów „Pierwsza Praca” 02.01.2003r. przy Wyższej Szkole Zarządzania utworzone zostało Biuro Karier. Decyzją Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-nych z dnia 08.04.2003r. WSZ otrzymała zgodę na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 19.12.2003r. Krajowa Izba Gospodarcza przyznała Szkole tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play.Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jako jedyna uczelnia w Polsce została członkiem Europejskiego Konsorcjum Kształcenia na Odległość utworzonego w ramach europejskiego programu MINERVA (projekt pt. Convergence). Uczelnia zainicjowała akcję pod hasłem „Komputer – to takie proste!”, której celem jest umożliwienie dostępu do nowoczesnych technik informatycznych nauczycielom i uczniom wiejskich szkół podstawowych w regionie częstochowskim.

2004

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunkach zarządzanie i inżynierii produkcji oraz pedagogika. Otrzymaliśmy również zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych oraz organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych.

W sierpniu 2004r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie przyznały Wyższej Szkole Zarządzania akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Akredytacja dotyczy usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Ponadto w październiku Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia Wyższej Szkole Zarządzania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo. W grudniu zakończono prace związane z zakupem urządzeń badawczych do Laboratorium Energii Odnawialnych.

2005

28 stycznia 2005r. na podstawie decyzji nr 5/2005 Ministra Zdrowia Wyższa Szkoła Zarządzania uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo. Uczelnia otrzymała grant na realizację studiów pomostowych dla pielęgniarek w ramach programu PHARE PL2002/000-580.02.07.03 – II edycja.

W październiku 2005 Uczelnia uzyskała certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy poświadcza-jący wpis WSZ do rejestru agencji zatrudnienia pod nr 2089/1a, jako agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczelnia przystąpiła do realizacji następujących projektów:

– „Szkolenia komputerowe i językowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1. Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

– „Młodzi przedsiębiorcy – zwiększenie szans na samozatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Międzynarodowy projekt EUROMOBIL 2 w ramach programu SOCRATES/ LINGUA2. Jesteśmy partnerem, który opracowuje program EUROMOBIL2 w języku polskim.Euromobil promuje wymiany studenckie w Europie poprze rozszerzenie multimedialnego nauczania języka, programy informacyjne na CD i stronach internetowych. Program służy do samodzielnego studiowania i jest ułożony tak, żeby przygotować studentów do studiowania za granicą oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach w obcym kraju. Grupy docelowe stanowią studenci chcący studiować w Czechach, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii oraz Finlandii.

2006

W 2006r. Wyższa Szkoła Zarządzania kontynuowała trzy projekty: EUROMOBIL 2, „Młodzi przedsiębiorcy – zwiększenie szans na samozatrudnienie” oraz „Szkolenia komputerowe i językowe dla zatrudnionych szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych”. Również w 2006r. Uczelnia przystąpiła do realizacji projektu pt. „Europielęgniarka – studia pomostowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1. Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

2007

W 2007r. Uczelnia kontynuowała realizację dwóch projektów: „Europielęgniarka – studia pomostowe” oraz „Młodzi przedsiębiorcy – zwiększenie szans na samozatrudnienie”. Realizację projektu „Młodzi przedsiębiorcy – zwiększenie szans na samozatrudnienie” zakończyła konferencja pt.: „Rozwój gospodarczy regionu poprzez samozatrudnienie”, która odbyła się 29.05.2007r. Dzięki projektowi utworzono 35 przedsiębiorstw i podpisano 29 umów o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na łączną kwotę 498 166,20 zł. W ramach w/w projektu zorganizowano także dwa seminaria dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Zostań swoim szefem – rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Seminaria te odbyły się w dniach 24-25 października 2006r. oraz 7-8 lutego 2007r. Łącznie wzięło w nich udział ponad 600 osób. Na przełomie lat 2007 i 2008 WSZ w Częstochowie uzyskała dwie bardzo ważne akredytacje, mianowicie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. W dn. 18-19.V.2007r. w WSZ odbyła się wizytacja Zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotycząca oceny jakości kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, w wyniku której uchwałą Prezydium PKA nr 820/2007 z dn. 4 października Uczelnia uzyskała na okres pięciu lat pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na poziomie studiów I stopnia. 21.12.2007 r. wizytę akredytacyjną na kierunku „pielęgniarstwo” złożył w Uczelni Zespół Oceniający Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy protokół z tej wizytacji, w którym Zespół Oceniający KRASzM proponował przyznanie Wyższej Szkole Zarządzania akredytacji na okres czterech lat.

2008

W marcu zakończono realizację projektu „Europielęgniarka – studia pomostowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. W październiku rozpoczęto realizację dwóch projektów: 1) „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, który zajął 5 miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach wygranego przetargu, organizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009

W 2009r. WSZ w Częstochowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przed-siębiorstw. Projekt przewiduje realizację następujących kursów: 1) pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek; 2) pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych; 3) organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych.

W maju 2009r. zostały ogłoszone wyniki X JUBILEUSZOWEGO RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYW I RZECZPOSPOLITEJ. Uczelnia zajęła 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich (wyższe o 8 pozycji w stosunku do roku 2008). „Euromobil”, którego polskim partnerem jest Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymał srebrną nagrodę podczas konferencji w Pradze, która odbyła się w dniach 6 – 7.05.2009. Projekt realizowany był od października 2005 w ramach programu Socrates/Lingua2 wspieranego przez Unię Europejską. W Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 wzięło udział wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy. Jak co roku najbardziej zasłużone dla Uczelni osoby otrzymały pamiątkową szablę z rąk Rektora dr inż. Andrzeja Dziewiątkowskiego. W tym roku szablę otrzymali:

­ Andrzej Czuma, założyciel Ruchu Praw Człowieka i Obywatela, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Śledczej, Minister Sprawiedliwości,
­ prof. Giuseppe Calzoni, Rektor współpracującego od wielu lat z Uczelnią Uniwersytetu w Perugii.

Odbyły się również dwie Konferencje organizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pierwsza, na temat „System ratownictwa w przedsiębiorstwie – wymagania i zasady organizacji”, organizowana była przy współudziale OSPSBHP Oddział w Częstochowie, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz Okręgowego Inspektora Pracy. Druga konferencja, na temat „BHP przy wykonywaniu prac budowlanych”, była skierowana do kierowników budów, pracodawców z branży budowlanej, pracowników służb bhp etc.

2010

W 2010 r. WSZ rozpoczęła realizację projektu pt.: „Inżynier – praktyczny zawód”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten otrzymał wyróżnienie w X Jubileuszowej Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku 2010” w kategorii usługa, jako wyróżniający się innowacyjnością i jakością. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”. Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011 zaszczycił swoją obecnością Wicemarszałek Sejmu RP – prof. dr hab. Stefan Niesiołowski, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Demokracja Polska”.

2011

W dniu 7 lipca 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 617/2011 wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
14 września 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Inżynier – praktyczny zawód”. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 wręczono absolwentom dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz certyfikaty udziału w projekcie systemowym pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. W uroczystości wzięła udział Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Kierownik wskazanego wyżej Projektu. Wykład inauguracyjny na temat „Szlachetne zdrowie…” wygłosił prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski.

2012

W dniu 7 lipca 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 617/2011 wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
14 września 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Inżynier – praktyczny zawód”. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 wręczono absolwentom dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz certyfikaty udziału w projekcie systemowym pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. W uroczystości wzięła udział Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Kierownik wskazanego wyżej Projektu. Wykład inauguracyjny na temat „Szlachetne zdrowie…” wygłosił prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski.

2013

1.08.2013 r. Uczelnia rozpoczęła realizację projektu pt. „Multimedialny nauczyciel” przygotowany w ramach Poddziałania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach szkół na terenach wiejskich gmin z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, którzy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach z zakresu nauczania na odległość oraz multimedialnych narzędzi i technologii informatycznych wykorzystywanych w procesie edukacji uczniów.

9 maja 2013 w Wyższej Szkole Zarządzania odbyła się pierwsza część międzynarodowej konferencji pt. „Wspólne zdrowie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i National Medical College Rivne. Część druga miała miejsce 24 maja na Ukrainie. Konferencja poświęcona była systemom zdrowia. Prelegentami byli wykładowcy z WSZ i MC.

2014

W dniu 26 czerwca 2014 roku Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 385/2014 wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” w Wyższej Szkole Zarządzania.

Uczelnia z sukcesem zakończyła realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania – efektywne zarządzanie”, „Inżynier – praktyczny zawód” oraz „Multimedialny nauczyciel”.

2015

W 2015 roku zakończył się projekt systemowy Ministerstwa Zdrowia pt.: „Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie uczestniczyła w tym projekcie od początku jego realizacji 0d 2008 roku i w każdym roku otrzymywała środki na kształcenie pielęgniarek. Studia w naszej Uczelni ukończyło 868 absolwentów, w wyniku czego Wyższa Szkoła Zarządzania zajęła bardzo wysokie 8 miejsce (na 71 ogółu uczelni biorących udział w projekcie) pod względem liczby absolwentów, którzy uzyskali licencjat pielęgniarstwa.

W 2015 r. zakończyła się także realizacja kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”.

2016

13 stycznia 2016 r. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

2017

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”, złożonego w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem głównym Projektu jest nabycie do dnia 31.05.2018 r. nowych kwalifikacji przez co najmniej 351 pielęgniarek/pielęgniarzy i położne/położnych z Polski, w zakresie zgodnym z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej z powodów zdrowotnych oraz ich potrzebami, w tym uzyskanie nowych uprawnień przez co najmniej 162 pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych z zakresu ordynowania leków i wypisywania recept. Rezultaty projektu będą trwałe i wpłyną na podniesienie umiejętności kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu.

2018

Na podstawie Decyzji 15/V/2018 Ministra zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych spełnienia wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie uzyskała akredytację na kierunku kształcenia: pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia), na okres 3 lat.

16 czerwca 2018 r. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zorganizowała konferencję naukową pt. „Rola komunikacji w ochronie zdrowia”. Celem konferencji było omówienie procesu komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, oraz zaproszeni goście z litewskiej placówki naukowej Kauno Kolegija / University of Applied Sciences, którzy również wygłosili swoje prelekcje.

2019

W dniu 7 marca 2019 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie pt. „Rola komunikacji w ochronie zdrowia”.

Na podstawie Decyzji 68/V/2019 Ministra zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych spełnienia wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie uzyskała akredytację na kierunku kształcenia: pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia), na okres 4 lat.

W dniu 14 czerwca 2019 roku Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie pod patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Rola pielęgniarki w ochronie zdrowia”.

16 listopada 2019 roku w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Proces komunikacji i jego znaczenie w nowoczesnym społeczeństwie kadr medycznych”. Konferencja zrealizowana została we współpracy z litewską placówką naukową Kauno Kolegija / University of Applied Sciences. W trakcie konferencji prelegenci podkreślali rolę pielęgniarki w komunikacji i znaczenie tej komunikacji w nowoczesnym społeczeństwie kadr medycznych. Naukowcy przedstawili możliwości usprawnienia procesu komunikacji w placówkach opieki zdrowotnej w Polsce i Litwie na przykładzie wspólnie prowadzonych badań, jak również przeanalizowali potrzeby edukacji w komunikacji wielokulturowej w pielęgniarstwie.

2020

W maju Koło Naukowe WSZ rozpoczęło pracę nad kampanią skierowaną do seniorów miasta Częstochowy – „Wiedza Pielęgniarska Wydłuża Życie”, efektem czego były Webinaria on-line zorganizowane w czerwcu 2020 r. Zadowolenie seniorów oraz wyrażenie chęci dalszej współpracy na zasadzie tego rodzaju spotkań zaowocowało dalszymi pracami i przygotowaniem nowych projektów w ramach tej kampanii; kolejne Webinaria planowane są jeszcze w tym roku.

W lipcu, sierpniu i wrześniu prace dyplomowe obronili pierwsi absolwenci studiów na kierunku pielęgniarstwo (drugiego stopnia); z powodu pandemii Uczelnia nie mogła uhonorować tych studentów w szczególny sposób.

Rok akademicki 2020/2021 jest czasem szczególnym dla naszej Uczelni, jest to rok jubileuszowy 25-lecia działalności naszej Uczelni. Z tej okazji Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe działające przy Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie planuje wydać kolejny Zeszyt Naukowy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zeszyt będzie składał się z wybitnych prac naszych studentów i absolwentów.

Dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy, talentom wielu ludzi oraz znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej, udało nam się stworzyć Uczelnię, w której obecnie kształcą się, tak bardzo potrzebni w dzisiejszym czasie, pielęgniarki i pielęgniarze.

2021

W kwietniu Koło Naukowe Pielęgniarstwa w ramach kampanii „WIEDZA PIELĘGNIARSKA WYDŁUŻA ŻYCIE” przeprowadziło kolejne, bezpłatne webinarium skierowane do słuchaczy Stowarzyszenia „Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz dla seniorów naszego Miasta – Jak suplementować leki dla seniora?
W czerwcu Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe działające przy Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie wydało kolejny Zeszyt Naukowy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu – nr 1 (46) 2021. Zeszyt składa się z ciekawych prac naszych studentów i absolwentów.
W listopadzie i grudniu uczelnia zrealizowała zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”. Zadanie miało na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo”, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry. Organizacja zajęć miała na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do odbywania studiów.
09.12.2021 r. – Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, przeprowadziła Konferencję Naukowo – Szkoleniową on-line pt. ”Rola Pielęgniarki w Edukacji Pacjenta i jego Rodziny”
W grudniu w ramach podniesienia kompetencji dydaktycznych odbyło się szkolenie dla wykładowców Teoria wykorzystana w praktyce.
W 2021 roku w ramach projektu Erasmus +, dydaktycy oraz pracownicy administracyjni doskonalili swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe podczas podejmowania w WSZ zagranicznych gości z innych uczelni jak również podczas sesji wyjazdowych.

2022

W styczniu ukazały się dwie publikacje naszej studentki w Magazynie Pielęgniarki i Położnej artykuł pt.; „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu: rola pielęgniarki.” Oraz „Dlaczego nie podejmujemy rozmów z pacjentami na temat zdrowia seksualnego”.
Również w styczniu rozpoczęto realizację projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” (SL2014: POWR.03.05.00-00-A034/21), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Kompleksowe programy szkół wyższych). Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu. Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – do 31.10.2023 r.
W kwietniu w ramach realizowanego projektu pt.: „Dostępność WSZ w Częstochowie” finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy dla szkół wyższych. Odbyły się warsztaty dla studentów pt.: „Jak radzić sobie ze stresem w czasach trudnych i niepewnych?” oraz dla pracowników pt: „Jak dbać o kondycję psychiczną w czasach niepewności jutra?”
IV. 2022r ramach programu ERASMUS+ do naszej uczelni przybyli Tureccy goście, studenci z Ağrı İbrahim Çeçen University , którzy w ramach mobilności edukacyjnej realizowali w WSZ, semestr letni studiów na kierunku Pielęgniarstwo
28. IV. 2022r. – odbyło się spotkanie kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Zarządzania związane z prezentacją sprzętu w pracowni symulacyjnej dla pielęgniarek. Podczas spotkania kadra zapoznała się z możliwościami symulatora oraz omówiono scenariusze zajęć dla studentów.
W maju rozdano pomoc dydaktyczną studentom pierwszego roku w postaci książki ufundowanej przez Prorektora ds. nauki
W czerwcu Kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie zrealizowała szkolenie z symulacji niskiej i pośredniej wierności – metodologia, ćwiczenia praktyczno-symulacyjne. Wdrożenie symulacji do procesów kształcenia, pozwala jeszcze lepiej przygotować studentów do pracy w zawodzie.
30. VII. 2022r. odbyła się w WSZ XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z Pląsawicą Huntingtona”. Prelekcje odbyły się w języku polskim i angielskim.
W 2022 roku w ramach projektu Erasmus +, dydaktycy oraz pracownicy administracyjni doskonalili swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe podczas podejmowania w WSZ zagranicznych gości z innych uczelni jak również podczas sesji wyjazdowych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content