Pielegniarstwo pomostowe (I stopnia)

Kierunek: Pielęgniarstwo

– studia  I-go stopnia (pomostowe)

Opłata rekrutacyjna  – 85zł.

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych  i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka A – 2 semestry

(1 150 godzin)

absolwenci pięcioletnich liceów – medycznych;

Cena za jeden semestr studiów 1500zł.

(możliwość płatności w ratach)

ścieżka B – 3 semestry

(2 410 godzin)

absolwenci dwuletnich szkół policealnych
albo –  pomaturalnych;

Cena za jeden semestr studiów 1900zł.

(możliwość płatności w ratach)

ścieżka C – 2 semestry

(1 984 godzin)

absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych
albo – pomaturalnych;

Cena za jeden semestr studiów 2200zł.

(możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D – 2 semestry

(660 godzin)

absolwenci trzyletnich szkół policealnych
albo – pomaturalnych;

Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

(możliwość płatności w ratach)

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

– stypendium socjalne

– zapomogę

– stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

– kwestionariusz osobowy (.doc)

– kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał do wglądu)

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) (plik do pobrania)

– dowód osobisty do wglądu

– 3 zdjęcia w formacie 4,5 cm. / 3,5cm. oraz jedno zdjęcie „dowodowe”

– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content