Pielegniarstwo (I stopnia)

Pielegniarstwo (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i chcących zdobyć wykształcenie uprawniające do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki.

Czas trwania nauki: 6 lub 8 semestrów ( do wyboru przez Kandydata).

Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu:
·    nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych,
·    umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania,
·    umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.

Perspektywy zawodowe po studiach:
Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do podjęcia pracy na każdym stanowisku pielęgniarskim, do współuczestniczenia w badaniach przyczyniających się do rozwoju naukowych podstaw praktyki i podnoszenia jakości opieki.
Absolwent może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu ich zdrowia (zdrowy, narażony na zachorowanie, chory, niepełnosprawny). Przygotowany jest do pracy z indywidualnymi pacjentami, rodziną, inną grupa, a także do świadczenia usług w domu chorego, szpitalu, hospicjum, przychodni.

Możliwość realizacji studiów w ciągu 6 lub 8 semestrów (do wyboru przez Kandydata).

I. Studia licencjackie 6-semestralne

zajęcia 5 dni w tygodniu, w tym w weekendy, dni powszednie po południu

Cena za jeden semestr studiów: 2 000,00 zł (możliwość płatności w 5 ratach po 400,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

II. Studia licencjackie 8-semestralne

zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)

Cena za jeden semestr studiów: 2 400,00 zł (możliwość płatności w 6 ratach po 400,00 zł).

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:
– kwestionariusz osobowy (.doc)
– kwestionariusz osobowy (.pdf)
– kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) (plik do pobrania)
– dowód osobisty do wglądu
– 3 zdjęcia w formacie 4,5 cm. / 3,5cm. oraz jedno zdjęcie „dowodowe”
– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content