Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie

Celem studiów jest przygotowanie wysoko-kwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.


Korzyści

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

Sylwetka absolwenta

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne
Podstawy zarządzania
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne
Pozyskiwanie funduszy z UE
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej
Prawo pracy i regulacje prawne

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł 

PROMOCJA DO KOŃCA LUTEGO! – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1100,00  złotych. Rata miesięczna tylko 220,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email