Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie
 
Celem studiów jest przygotowanie wysoko-kwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.
 


 
Korzyści
 
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Zachowania organizacyjne
Podstawy zarządzania
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne
Pozyskiwanie funduszy z UE
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej
Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej
Prawo pracy i regulacje prawne
 
Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł 
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email