Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Korzyści
 
Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.
 
Słuchacze
 
Studia skierowane są przede wszystkim dla obecnych oraz przyszłych kadr samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w tym głównie dla osób rekrutujących się ze średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Generalnie, oferta edukacyjna studium, kierowana jest nie tylko do pracowników urzędów administracji publicznej, ale i również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w JST, w tym absolwentów chcących poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno zawodowych – pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) jak i magisterskich – drugiego stopnia, a także doktoranckich – trzeciego stopnia.
 
Program:
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Podstawy zarządzania. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje

Podstawy ekonomiki sektora publicznego. Gmina jako jednostka społeczno – gospodarcza sektora publicznego

Rekomendacje systemowe i podstawy prawne samorządu terytorialnego i administracji lokalnej w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny i administracja lokalna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Modele: brytyjski, francuski, niemiecki, skandynawski

Samorząd terytorialny w Polsce – podstawy konstytucyjne. Samorząd terytorialny i administracja lokalna jako organy władzy i administracji państwowej. Relacje między administracją rządową i samorządową

Funkcje i zadania organów samorządu terytorialnego, administracji samorządowej i terytorialnych jednostek administracji rządowej w świetle ustaw kompetencyjnych. Zadania zlecone, zadania własne.

Szczegółowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaw kompetencyjnych i przepisów wykonawczych

Modele struktur organizacyjnych organów samorządu terytorialnego i administracji samorządowej w Polsce. Gminawiejska, miejsko – wiejska, miejska, miasto na prawach powiatu.

Planowanie strategiczne – cele, podstawy, metody. Planowanie strategiczne rozwoju gminy.

Zarządzanie jakością usług publicznych

Statystyka publiczna w służbie zarządzania gminą

Metody analizy przestrzennej

Mienie komunalne. Podstawy prawne i metody zarządzania mieniem komunalnym

Partnerstwo publiczno – prywatne, outsourcing w działalności gminy

Budżet gminy. Podstawy prawne, procedury, metody i narzędzia. Dochody gminy: źródła dochodów, metody planowania dochodów gminy Wydatki gminy: cele i zadania, metody planowania wydatków Monitoring realizacji budżetu gminy

Środki i fundusze UE i innych mechanizmów finansowania samorządów terytorialnych. Instrumenty finansowe gminy: obligacje komunalne, kredyty, lokaty

Infrastruktura informacyjna państwa. Miejsce i funkcje infrastruktury informacyjnej gminy. Zasoby i systemy informacyjne w gminie.

Informatyczne wspomaganie planowania, monitorowania i rozliczania budżetu gminy (prezentacja modelu i prototypu systemu)

Współpraca transgraniczna

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email