Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu źródeł finansowania oraz opracowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Jednym z kluczowych założeń studium jest wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i zarządzania projektami UE.


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat  praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji możliwych źródeł finansowania, pozyskania środków unijnych oraz rozliczenia projektów europejskich. Odpowiadają one na wyzwania, jakie stawia dzisiejszy elastyczny rynek pracy w UE oraz stwarzają szerokie możliwości i umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania.

Sylwetka absolwenta

Studium adresowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, lokalnych i regionalnych instytucji promujących przedsiębiorczość,  podmiotów realizujących usługi z zakresu rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, podmiotów realizujących zadania  z zakresu rozwoju rynku rolnego i rozwoju rolnictwa, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych,  instytucji doradczych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

– Polityka spójności Unii Europejskiej

– Fundusze strukturalne w aktualnej i planowanej perspektywie budżetowej

– Programy pomocowe a fundusze unijne (m.in. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, program „Life Long Learning”)

– Pomoc publiczna

– Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

– Partnerstwo publiczno-prywatne

– Oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

– Logika projektowa

– Metody opracowywania projektów

– Elementy wniosku

– Kosztorysowanie w projektach

– Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych

– Elementy prawa budowlanego

– Projekty inwestycyjne dla samorządów

– Projekty dla przedsiębiorców (POIG, RPO)

– Projekty rozwoju zasobów ludzkich (POKL)

– Projekty rozwoju obszarów wiejskich (PROW)

– Projekty rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska(Fundusz Spójności)

– Projekty edukacyjne i naukowo-badawcze

– Promocja projektu

– Rozliczanie projektów (przygotowanie dokumentacji projektowej, wniosek o płatność

– Zamówienia publiczne

– Monitoring i ewaluacja

– Sprawozdawczość, zagadnienia finansowe

– Kontrola oraz audyt w ramach projektów

 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

TERAZ PROMOCJA – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1 500,00 złotych. Rata miesięczna tylko 300,00złotych.

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content