Zarządzanie gospodarką odpadami

Zarządzanie gospodarką odpadami
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Korzyści
 
Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.
 
Słuchacze
 
Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: kadry kierowniczej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami (zakładów komunalnych), przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką prawną, ekonomiczną i techniczną funkcjonowania gospodarki odpadami.
 
Program:
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Plany gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego

Ocena oddziaływania na środowisko

Ekonomika i zarządzanie gospodarką komunalną w gminie

Rozwój zrównoważony jako kategoria reformy gospodarki odpadami w Polsce

Rynek gospodarki odpadami

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych – modele

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Prawo UE i ustawodawstwo polskie

Implementacja prawa UE w gospodarce odpadami – przewidywane skutki

Ustawa o utrzymanie czystości i porządku w gminach – zmiany

Ekonomiczne skutki dla gmin i przedsiębiorstw zmian w ustawia o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Podstawy ekologistyki

Klasyfikacja i produkcja odpadów

Ekonomika składowiska odpadów

Technologie unieszkodliwiania odpadów

Ekonomiczne skutki dla gospodarki składowania i utylizacji odpadów

Gospodarka zintegrowana – zagadnienia wstępne

Zagraniczne modele gospodarki zintegrowanej

Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami

Seminarium dyplomowe

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email