Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

 

Studia przygotują słuchaczy do:

 • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego
 • wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
 •  przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny
 • efektywności podejmowanych wobec niego działań
 • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6
 • roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
 • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością:
 • intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z
 • zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
 • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i
 • organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, w szczególności w placówkach kształcenia specjalnego.

Co zyskujesz?

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, w instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWR.

Dla kogo?

 

 • Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają  kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we  wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju.

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy z małym dzieckiem. Pozna formy i metody kompleksowych, wielospecjalistycznych oddziaływań mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz wsparcie jego rodziny.

Program studiów

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 390 + 120 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za semestr wynosi:: 1 200,00 zł

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content