Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

 

Studia przygotują słuchaczy do:
 

 • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
 • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań
 • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców
 • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu
 • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny

 
W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, w szczególności w placówkach kształcenia specjalnego.
 

Co zyskujesz?

 
Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, w instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWR.
 

Dla kogo?

 
Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością.
 
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju.
 
Warunki przyjęcia na studia
 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
 

 • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 • posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 
Praktyczny charakter studiów
 
W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy z małym dzieckiem. Pozna formy i metody kompleksowych, wielospecjalistycznych oddziaływań mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz wsparcie jego rodziny.
 
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad Rozporządzeniem w sprawie zmiany standardów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowe standardy, to nie tylko zwiększona ilość godzin dydaktycznych, ale też większy nacisk na kształcenie praktyczne i lepsze dopasowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 

Program studiów

 
Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.
 

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 510 + 120 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
 • Liczba semestrów: 3

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 500,00 (18×250,00zł)

4 245,00 (15×283,00zł)

4 251,00 (3×1417,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 250,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email