Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa
 
Studia skierowane są do absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać pracę w charakterze terapeuty zajęciowego.
 
Celem studiów jest  nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu form terapii zajęciowej.
Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia zajęć terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, chorobami neurologicznymi, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Uczestnicy poznają metody pracy terapeuty zajęciowego oraz nabędą  umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami i technikami stosowanymi w pracy terapeuty zajęciowego.
 
Korzyści:
Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Duża ilość zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent terapii zajęciowej uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i w innych ośrodkach prowadzących terapię zajęciową.
 
Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
Obejmuje 370 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry (w tym 120 godzin praktyki terapii zajęciowej).
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

Anatomia i fizjologia człowieka
Zarządzanie stresem
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
Terapia zajęciowa dzieci
Rehabilitacja zajęciowa w chorobach psychicznych
Rehabilitacja zajęciowa w schorzeniach narządów ruchu
Rehabilitacja zajęciowa w chorobach neurologicznych
Kinezypsychoprofilaktyka
Ergonomia pracy terapeuty
Techniki relaksacyjne
Komunikacja interpersonalna i trening umiejętności
Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna
Pedagogika specjalna
Arteterapia i muzykoterapia
Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
Podstawa prawna oraz bhp w terapii zajęciowej
Praktyka  – 120 godzin praktyka terapii zajęciowej.

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ –  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł 
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email