Telemedycyna

Celem kształcenia jest przedstawienie formalnych wiadomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu i innych systemów łączności, a także z zasadami działania AI w ochronie zdrowia. Wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu analityka rynku medycznego, czy audytora w podmiotach ochrony zdrowia. Telemedycyna, inaczej nazywana medycyną na odległość jest formą usług medycznych, łączącą w sobie elementy informatyki, medycyny i telekomunikacji, której celem jest przeprowadzanie diagnozy na odległość.

Podczas studiów podyplomowych słuchacz:

 • uzyska  wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
 • nabędzie  gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin

 

Dla kogo?

 • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych
 • Dla osób wykonujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, farmaceuci),
 • Zajmujących się obsługą prawną podmiotów leczniczych (prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy prawni)
 • Pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowych Powiatowych Stacji sanitarno-Epidemiologicznych i pozostałych jednostek związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ich kontrolą i nadzorem

 

Warunki przyjęcia na studia

 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oryginał do wglądu
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

 

Praktyczny charakter studiów

 • Zajęcia prowadzone będą w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć praktycznych.
  W trakcie  zajęć wykładowcy będą wykorzystywać  nowoczesne metody nauczania, materiały multimedialne.

 

Program studiów

 • Liczba godzin: 216
 • Liczba semestrów: 2

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu
 • Dokumentacja, ochrona danych osobowych, odpowiedzialność prawna osób realizujących świadczenia w zakresie telemedycyny i teleopieki
 • Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia
 • Szczególne przypadki udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość

 

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:

TERAZ PROMOCJA – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 2 500,00 złotych. Rata miesięczna tylko 500,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content