Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość
 
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w edukacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
 


 
Korzyści
 
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych w  zakresie metod  i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystywania multimedialnych narzędzi edukacyjnych w procesie dydaktycznym.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie  stosowania technologii informacyjnej oraz multimediów w nauczaniu, a także stosowania e-learningu w nauczaniu.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych

Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela

Metodyka nauczania interaktywnego

Tworzenie i edycja multimedialnych treści

Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych

Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS

Tworzenie portali edukacyjnych

Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych

Instalacja i administracja systemu MOODLE

Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE

Tworzenie składowych systemów MOODLE

Organizacyjne aspekty nauczania na odległość

Technologie aplikacji internetowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Projektowanie stron www

Grafika komputerowa

Technologie sieciowe

Edukacyjny projekt multimedialny

Seminarium
 
Opłata za semestr wynosi: 1220,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email