Profilaktyka i terapia uzależnień

Profilaktyka i terapia uzależnień
 
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) o profilu społecznym chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień.
W szczególności dla pedagogów, psychologów, osób pracujących zawodowo w leczeniu osób uzależnionych i ich rodzin, bądź zamierzających wykonywać taką pracę.
 
Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.
 
Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 
Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach terapii uzależnień.
 
Sylwetka absolwenta: 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień uzyskuje kwalifikacje
i kompetencje do pracy w charakterze terapeuty uzależnień w systemie szkolnictwa, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, poradniach leczenia uzależnień, organizacjach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym.
 
Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
 
Program:
Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej w ośrodkach terapii uzależnień).
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Pedagogika specjalna,
Elementy pedagogiki leczniczej,
Podstawy psychologii społecznej,
Psychologia uzależnienia,
Podstawy psychologii klinicznej,
Struktura pomocy osobom uzależnionym w Polsce
Współuzależnienia i DDA,
Profilaktyka uzależnień
Elementy prawa rodzinnego,
Metody i formy terapii uzależnień dorosłych,
Metody i formy terapii uzależnień młodzieży,
Terapia współuzależnienia,
Terapia indywidualna i grupa w uzależnieniach,
Podstawy terapii rodzin,
Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie
Etyka w pracy terapeuty uzależnień
Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego
Praktyka zawodowa – 120 godzin

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ –  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1500,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email