Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.

 

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozpoznawania dzieci z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • diagnozowania specyficznych trudności w  uczeniu się,
  • opracowywania dostosowanych do potrzeb ucznia programów terapii
  • doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • właściwej interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • współpracy z rodziną ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Co zyskujesz?

Program studiów przewiduje poznawanie metod  i technik terapii pedagogicznej, umiejętności ich stosowania w pracy z indywidualnym przypadkiem i w zespołach dziecięcych. Studia umożliwią nauczycielom uzyskanie kwalifikacji i umiejętności do  pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem prezentującym trudności w uczeniu się, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dla kogo?

Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, w tym zwłaszcza korekcyjno-kompensacyjnych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej.

Warunki przyjęcia na studia:

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia prowadzone będą w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć praktycznych.
W trakcie zajęć wykładowcy będą wykorzystywać nowoczesne metody nauczania, materiały multimedialne. Omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki pedagogicznej, natomiast zdobyta wiedza rozszerza kompetencje słuchaczy o umiejętność praktycznej pracy z dzieckiem o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Zwiększa tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz kompetencje w zakresie umiejętności terapeutycznych, wychowawczych i komunikacyjnych.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów

 

  • Liczba miesięcy nauki: 15
  • Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
  • Liczba semestrów: 3

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Przygotowanie merytoryczne
Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za semestr wynosi:: 1 200,00 zł

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email