Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
 
Celem studiów jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.
 


 

Korzyści
 
Słuchacz pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno- pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia kierowane są do: osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, a w szczególności do pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktorów kulturalno – oświatowych, pielęgniarek, pedagogów, animatorów aktywności oraz edukatorów zdrowia, psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych

Profilaktyka starości i adaptacji do niej

Socjologia starości, zagrożeń i patologii starości i zjawisk

Samorealizacja człowieka,

Polityka społeczna,

Prawo socjalne i opiekuńcze

Opieka geriatryczna

Aktywizacja społeczna

Formy i metody pracy z człowiekiem starszym

Organizacja pomocy społecznej osobom starszym i stowarzyszenia na rzecz osób starszych w Polsce i za granicą

Kluczowe problemy zarządzania pomocą społeczną oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Współczesne tendencje w zarządzaniu i administrowaniu systemem pomocy osobom starszym.
 
Opłata za semestr wynosi: 1520,00 zł

 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email