Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu kryminologii
i kryminalistyki. Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistyczny, a także w oparciu o naukę z zakresu patologii społecznych. Słuchacze zdobędą  aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność  powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

 

Sylwetka absolwenta
 
Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach zajmujących się   zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw.  Absolwenci studiów nabędą  kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych i negocjacji.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminologii i  kryminalistyki
 • Teoria i determinanty przestępczości oraz jej rodzaje
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawna problematyka dowodów
 • Negocjacje i mediacje
 • Przeciwdziałanie przestępczości
 • Socjologia i psychologia przestępczości
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email