Etyka

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: wszechstronnej, ogólnej znajomości etyki  oraz nauk pokrewnych, potwierdzone świadectwem ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli.

Celem studiów jest; wyposażenie absolwenta w kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne  do wykonywania zawodu nauczyciela etyki.

Co zyskujesz?

Słuchacze nabędą wiedzę, wiedzę z zakresu filozofii oraz etyki, posługują się terminologią specjalistyczną, a także znają i rozumieją wszelkie zasady analiz i interpretacji etycznych.

Dla kogo?

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, nauczycieli, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczaniu etyki, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Warunki przyjęcia na studia

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich oryginał do wglądu
  3. Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.
  4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Praktyczny charakter studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Program studiów

Program kierunku podyplomowego Etyka dla nauczycieli jest zgodny z przepisami prawa i uwzględnia wszystkie wymagania, które określone są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 890).

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

 

  • Liczba godzin: 380 godz. + 90 godzin praktyk
  • Liczba semestrów: 3

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Historia etyki i doktryn etycznych

Etyka ogólna

Etyka w życiu społecznym

Metodyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

TERAZ PROMOCJA – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1 100,00 złotych. Rata miesięczna tylko 220,00złotych

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content