Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Celem studiów jest :

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

Co zyskujesz?

Studia umożliwią nauczycielom uzyskanie kwalifikacji i umiejętności  pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem z wadą wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Dla kogo?

Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów a szczególnie praktyk pedagogicznych  studenci  będą mieli okazję do obserwowania i prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Pozwoli im to na:

  • nabycie wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej .
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z wadą wzroku.
  • ukazanie najodpowiedniejszych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

 

Program studiów

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450)

  • Liczba miesięcy nauki: 15
  • Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
  • Liczba semestrów: 3

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 390
PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za semestr wynosi:: 1 200,00 zł

 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email