Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.
 
Celem studiów jest :
 

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

 
Co zyskujesz?
 
Studia umożliwią nauczycielom uzyskanie kwalifikacji i umiejętności  pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem z wadą wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.
 

Dla kogo?

 
Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 

Warunki przyjęcia na studia

 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.
 
Praktyczny charakter studiów
 
W trakcie studiów a szczególnie praktyk pedagogicznych  studenci  będą mieli okazję do obserwowania i prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Pozwoli im to na:
 

  • nabycie wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej .
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z wadą wzroku.
  • ukazanie najodpowiedniejszych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

 

Program studiów

 
Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450)
 

  • Liczba miesięcy nauki: 15
  • Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
  • Liczba semestrów: 3

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 390
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 680,00 (18×260,00zł)

4 500,00 (15×300,00zł)

4 500,00 (3×1483,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 500,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email