Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych

Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.
 
Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Celem studiów jest :
 

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.
 • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo ,
 • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
 • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

 
Co zyskujesz?
 
Studia umożliwią nauczycielom uzyskanie kwalifikacji i umiejętności  pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem z wadą wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.
 
Dla kogo?
 
Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością wzrokową.
 
Warunki przyjęcia na studia
 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
 

 1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 2. posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 
Praktyczny charakter studiów
 
W trakcie studiów a szczególnie praktyk pedagogicznych  studenci  będą mieli okazję do obserwowania i prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Pozwoli im to na:
 

 • nabycie przez wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
 • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb dziecka z wadą wzroku.
 • ukazanie najodpowiedniejszych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

 
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad Rozporządzeniem w sprawie zmiany standardów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowe standardy, to nie tylko zwiększona ilość godzin dydaktycznych, ale też większy nacisk na kształcenie praktyczne i lepsze dopasowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 

Program studiów

 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.
 

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 390 + 120 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

Przygotowanie merytoryczne
Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 500,00 (18×250,00zł)

4 305,00 (15×287,00zł)

4 2991,00 (3×1433,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 300,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email