Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .

W ramach studiów zrealizujesz praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Dla kogo?

Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością słuchową.

Warunki przyjęcia na studia 

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Ponadto wykształcisz w sobie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych  do potrzeb dziecka z wadą słuchu.

Program studiów

  • Liczba miesięcy nauki: 15
  • Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
  • Liczba semestrów: 3

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za semestr wynosi:: 1 200,00 zł

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email