Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 
W trakcie studiów:
 

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  •  przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo, wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu .

 
W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.
 

Co zyskujesz? 

 
Studia umożliwią nabycie umiejętności  i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno – terapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych, masowych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, nauczycielom, logopedom, psychologom i pedagogom  szkolnym.
 
Podczas studiów poszerzysz swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową. W trakcie praktyk zapoznasz się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem słuchu  w zakresie terapii i pomocy uczniowi w codziennym funkcjonowaniu.
 
Dla kogo?
 
Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
 
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością słuchową.
 
Warunki przyjęcia na studia 
 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
 

  • posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 
Praktyczny charakter studiów
 
W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
Wykształcisz w sobie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb dziecka z wadą słuchu.
 

Program studiów

 

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
  • Liczba miesięcy nauki: 15
  • Liczba godzin: 390 + 120 godz. praktyk
  • Liczba semestrów: 3

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

PRAKTYKI ZAWODOWE
 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 500,00 (18×250,00zł)

4 305,00 (15×287,00zł)

4 2991,00 (3×1433,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 300,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email