Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i niepełnosprawnością wzrokową – surdopedagogika i tyflopedagogika.

Celem studiów jest:

 • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą, słabo słyszącą oraz niewidomą i słabo widzącą.
 • przygotowanie słuchaczy do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo i wzrokowo.
 • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
 • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku.

W ramach studiów zrealizujesz praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów   z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Dla kogo?

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadającej uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”)

Lub

Osoby legitymującej się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Warunki przyjęcia na studia

 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oryginał do wglądu
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego

Co zyskujesz?

Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospraw-nością słuchową i niepełnosprawnością wzrokową – surdopedagogika i tyflopedagogika absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie do pracy z osobami niesłyszącymi, z niedosłuchem oraz sprzężoną niepełnosprawnością słuchową oraz do pracy z osobami niewidzącymi, niedowidzącymi oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową. Zna organizację i specyfikę kształcenia w tym zakresie. Posługuje się podstawami języka migowego. Podstawa prawna: §23, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praktyczny charakter studiów

Program studiów

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin + 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin + 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin + 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Praktyki zawodowe odbywać się będą w placówkach kształcących uczniów  z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową w szczególności w szkołach specjalnych   i oddziałach specjalnych.

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia wynosi: 2400,00 złotych

TERAZ PROMOCJA – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1 700,00 złotych. Rata miesięczna tylko 340,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content