Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem aspergera

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

Dla kogo?

Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub do osób ze spektrum autystycznym.

Warunki przyjęcia na studia

  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oryginał do wglądu
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
  • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego

Co zyskujesz?

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznym

Praktyczny charakter studiów

Program studiów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Liczba miesięcy nauki: 15

  • Liczba godzin: 450godz  + 390 godz
  • Liczba praktyk 180 godz + 180 godz
  • Liczba semestrów: 3

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za semestr wynosi: 2 4

TERAZ PROMOCJA – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1 700,00 złotych. Rata miesięczna tylko 340,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content