Coaching pracowniczy

Coaching pracowniczy
 
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów coachingowych w micro-organizacjach, w SME oraz w korporacjacji oraz rozwój kompetencji coachingowych koniecznych w pracy z managerami na wszystkich szczeblach organizacji.

 


 
Korzyści
 
Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w organizacjach biznesowych. Będzie potrafił rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb twoich pracowników, podwładnych, klientów.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu organizacyjnego, biznesowego. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Coaching systemowy – zaawansowane modele i narzędzia pracy z organizacjami
Coaching w obszarze zarządzania talentami – planowanie i wdrażanie projektów coachingowych w procesach zarządzania talentami
Coaching właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw – specyfika procesów coachingowych
Coaching w sytuacjach zmiany – świadomość procesu zmiany i aktywne w niej uczestnictwo w roli architekta zmiany
Coaching jako wsparcie zarządzania w sytuacji kryzysowej
Coaching w zespołach multikulturowych
Team coaching
Coaching globalny
 
Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email