Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych na stanowisku Audytora Wewnętrznego  w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli


 

Korzyści
 
Absolwent zdobędzie wiedzę jak identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane. Dokonywać opisów procesów i gromadzić dokumentację oraz informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej. Identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Dokonywać wstępnego przeglądu procesów. Przygotować plan audytu i przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające). Opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym. Sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych oraz nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.
 
Sylwetka absolwenta
 
Audytorzy wewnętrzni, osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osoby, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 230 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Organizacja systemu audytu wewnętrznego

Organizacja i zarządzanie komórką audytu wewnętrznego w organizacji

Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora wewnętrznego

Kodeks etyki audytora wewnętrznego

Kontrola zarządcza

Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw i nadużyć gospodarczych

Analiza ryzyka

Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym

Administracja publiczna

Finanse publiczne

Zarządzanie finansowe w gospodarce

Monitoring

Sprawozdawczość

Techniki audytu. Przeprowadzanie zadań audytowych

Rachunkowość

Audyt informatyczny

Metody statystyczne w audycie wewnętrznym

Statystyczne metody monitorowania procesów

Praktyczna realizacja zadań audytowych

Techniki pobierania próbek losowych

Planowanie w audycie wewnętrznym

Program zadania audytowego

Ekonomia

Podstawy prawa w obrocie gospodarczym

Zarządzanie ryzykiem

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji

Seminarium dyplomowe
 

Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email