Asystent rodziny

Asystent rodziny
 
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną szczególnie podczas wykonywania działań: profilaktycznych oraz prewencyjnych. Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej związanych z funkcjonowaniem współczesnej rodziny. Wyposażenie uczestników studiów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego. Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny niezbędnych podczas prowadzonych różnych form wsparcie rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnych problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.
 


 
Korzyści
 
Studia daja kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, a także przygotowuje uczestników do pracy z rodzinami, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Otworzy możliwości podniesienia własnych kwalifikacji, przekwalifikowania się, nabycia uprawnień do wykonywania nowego zawodu, ale jest też szansą na zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, które z dniem 01.01.2015 r. będą zobligowane do zatrudnia asystentów rodziny.
 
Sylwetka absolwenta
 
Na studia podyplomowe zapraszamy:

  • absolwentów studiów wyższych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;
  • absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku i posiadający co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi;
  • pracowników socjalnych,
  • wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i różnorodnych form pomocy rodzinie.

 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Rodzina – ujęcie systemowe, ekologiczne i dynamiczne, rodzina w polityce społecznej, analiza potrzeb. Założenia ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.

Psychologia rozwojowa.

Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Metodyka pracy asystenta rodziny. Funkcje i cele asystenta rodziny, relacje asystent-klient.

Komunikacja interpersonalna (techniki komunikacyjne i negocjacyjne w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w rodzinie).

Problemy współczesnej rodziny: patologie i dysfunkcje środowiska rodzinnego, problemy wychowawcze, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, problem bezrobocia i ubóstwa. Specyfika rodzin dysfunkcyjnych.

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

Etyka pracy asystenta rodziny.

Mediacje w rodzinie.

Profilaktyka i psychoterapia rodziny.

Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej z rodziną.

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

Diagnozowanie rodziny i środowiska społecznego.

Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.

Interwencja kryzysowa w rodzinie.

Problemy i pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i dla dzieci niepełnosprawnych.

Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, edukacja zdrowotna.

Koordynacja działań służb społecznych.

Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych).

Planowanie pracy z rodziną. Motywowanie do zmiany, formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.
 
Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email