Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI  STUDENCI 

W związku ze zbliżającym się terminem obron prac dyplomowych informujemy, iż studenci są zobowiązani dostarczyć do DZIEKANATU w terminie nie przekraczającym dnia 22.08.2018 r.:
pełnej dokumentacji z praktyk zawodowych do dnia 22.08.2018 r.
2 egzemplarze pracy dyplomowej z załączonym na końcu oświadczeniem potwierdzającym, iż praca dyplomowa 
  nie jest plagiatem – egzemplarz podpisany przez promotora  /praca wydrukowana dwustronnie w miękkiej okładce sklejonej na ciepło /
pracę w formie elektronicznej (płyta opisana – imię i nazwisko, grupa, temat pracy)
kartę tematu pracy dyplomowej podpisaną przez promotora
5 zdjęć (wymiary 4,5 x 6,5 cm)

Wymagane druki: karta tematu pracy oraz oświadczenie antyplagiatowe dostępne są
w serwisie studenckim.

Planowany termin egzaminu teoretycznego:

08.09.2018 r.

Ogłoszenie

Zapraszamy serdecznie na "Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy", które rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 15.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie ul. 1 - go Maja 40.

W razie pytań prosimy o wiadomość : e.przewozniakk@wsz.edu.pl

Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupa LX 15 – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 51,42 zł

2) Grupy LX 16 i LX 17 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 97,66 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31 lipca 2018 r.

Składki można wpłacać:

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w dniu dzisiejszym tj. 22.06.2018 jest czynny do godz. 15:00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze z kierunku Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z dnia 16.06.2018 u Pana dr. M.L.Grabowskiego zostały objęte dniem rektorskim. 
Prosimy wszystkich Państwa o dostarczenie indeksów do dziekanatu

 

Ogłoszenie

Szanowni Studenci,
Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt.:"Mały i średni biznes na Litwie "Pani VIRGINIJA PILIGRIMIENE Kauno kolegija / University of Applied Sciences w dniu 15.06.2018 r. od godziny 09.00. s.1.7.

Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupa P II 18 – od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 110,00 zł

2) Grupa LX 17 D – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 99,09 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 30 czerwca 2018 r.

Składki można wpłacać:
przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie

Szanowni Studenci, Szanowni Słuchacze, Szanowni Nauczyciele Akademiccy,

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie pt. :
ROLI KOMUNIKACJI W OCHRONIE ZDROWIA”.

Celem konferencji jest omówienie procesu komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym.

Zapraszamy 16.06.2018r. do auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie od godziny 9.00.

Powitanie, słowo od prowadzącej dr Anna Dziwińska
Rozpoczęcie konferencji JM Rektor WSZ dr n. med. Marek L.Grabowski

Część I

dr n. med. Marek Ludwik Grabowski  „Nowe wyzwania w kształceniu pielęgniarek polskich na tle krajów europejskich” 

dr n. o zdr. Bożena KosińskaZawód – pielęgniarka. Sukces czy zawód”

prof. Irena Klimaviciene i prof. Virginia Piligrimiene „Proces komunikacji w zakładach opieki zdrowia na Litwie”

dr Seweryn Cichoń i dr Anna Dziwińska „Komunikowanie się pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną w organizacji publicznej”

Blok pytań

Część II

mgr Anna Kuśmierska „Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

dr Krystyna Mizerska i dr  Marzena Pytel-Kopczyńska „Komunikowanie się z pacjentem z rozpoznaną chorobą Alzheimera”

mgr Marlena Łukawska  „Komunikacja w służbie zdrowia jako element poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi”

mgr Jadwiga Korzeniowska  „Rola skutecznej komunikacji w pracy zespołu ratownictwa medycznego”

mgr Jolanta Gubała „Mimika i gesty w komunikacji interpersonalnej w pracy pielęgniarki z chorym dzieckiem”

Blok pytań

Dodatkowe informacje