Dziekanat-Ogłoszenie

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych! 
Uprzejmie informujemy że na serwisie studenckim zamieszczone są informacje dotyczące obrony.
 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28.04 - 30.04.2016 r. oraz 02.05.2016 r.  uczelnia będzie nieczynna.

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE I SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”, złożonego w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” 

Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do konkursu zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zajęła na tej liście 6 miejsce.

Kursy będą realizowane NIEODPŁATNIE (zapewniamy nieodpłatnie również materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe,  a dla osób dojeżdżających zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania).

 W ramach projektu przewiduje się realizację od września 2016 roku następujących kursów: 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – (warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego
  w zakresie leczenia ran)
 • W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
 • W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
  dla pielęgniarek i położnych;
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek;
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych;
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych;
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
  na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa);
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa).

 

REKRUTACJA

Zapisy na kursy będą realizowane od 18 kwietnia 2016 r. telefonicznie; kandydaci będą zobowiązani złożyć wymienione poniżej dokumenty w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na stronie internetowej Uczelni.

 

Punkt Rekrutacyjny
ul. 1 Maja 40, tel. 34 368 06 08, 368 30 53

Czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00

Kandydaci na kursy będą zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,
 • kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu,
 • dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy
  w zawodzie pielęgniarki lub położnej, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych),
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu (dotyczy kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych);
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran – oryginał do wglądu (dotyczy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek).

 

 

 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni absolwenci  studiów podyplomowych  (obrona 06.02.2016 r.) informujemy że, można zgłaszać się po odbiór dokumentów do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że 25.03.2016 r.(piątek) Uczelnia będzie nieczynna.

Informacja dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Informujemy, że w serwisie studenckim zamieszczone zostały ważne informacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogika i Przygotowanie pedagogiczne informujemy, że na serwisie studenckim podane są terminy zajęć on-line
z przedmiotu Emisja głosu. 

Dodatkowe informacje