Ogłoszenie - Dziekanat

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2016r.(piątek) Dziekanat będzie czynny w godzinach 7.00-17.00.

W dniu 26.11.2016r. (sobota)  Dziekanat będzie obsługiwał tylko i wyłącznie studentów związanych   z obronami oraz praktykami na kierunku Pielęgniarstwo od godz. 10.00. W pozostałych sprawach prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu podczas kolejnego zjazdu, tj. 
02-04.12.2016r. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2016 r. Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będzie nieczynny. 

Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(DOTYCZY: L X13, LX14, L X15, L X16, P X16)

 

W roku akademickim 2016/2017 Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 45,00 zł

2) Ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia – 53,00 zł

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 13,50 zł

 

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 listopada 2016 r.

Składki można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW, ekspozycja, OC)

 

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków, składki na ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne. Studenci grup L X15, L X14, L X13 nie opłacają w tym roku składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłacają ubezpieczenie wymienione w pkt 1) i 2) – zobowiązani są jednak uregulować składki z poprzedniego ubezpieczenia OC zawartego w czerwcu 2016 r. w wysokości 85,00 zł (L X15), 68,00 zł (L X13, L X14). Studenci grupy L X16 opłacają tylko składkę na ubezpieczenie NNW, natomiast dwie pozostałe składki będą zobowiązani uiścić przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (ich wysokość zostanie podana w późniejszym terminie). Studenci grupy P X16 opłacają wszystkie składki: NNW, RYZYKO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA ZAKAŻENIA oraz OC.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć semestr zimowy 2016/2017 zostały udostępnione plany zajęć on-line na kierunkach Oligofrenopedagogika oraz Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Szanowni Studencki kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne (LX)

Informujemy, że w serwisie studenckim został zamieszczony harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na semestr zimowy 2016/2017 wraz z informacją o obowiązkowym szkoleniu bhp. Informujemy również, że należy uczęszczać na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zgodnie z harmonogramem pod rygorem niezaliczenia praktyk przez placówkę medyczną. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

28.10.2016r. (piątek)  Dziekanat będzie czynny w godzinach 7.00 – 15.00,

29.10.2016r. (sobota) Dziekanat będzie nieczynny.

W dniu 31.10.2016r. (poniedziałek)  Uczelnia nie pracuje.

10/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienia na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży praktycznych w placówkach medycznych podczas realizacji kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

Ogłoszenie - kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (w tym rozkład zajęć) w ramach projektu "Z nami zdrowiej - kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych" znajdują się na stronie Projektu www.wsz.edu.pl/znz

Dodatkowe informacje