Ogłoszenie - kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w  Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na  ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 30 zł
(dotyczy grup LX14, LX15, LX16, LIII17, LX17, PX17A, PX17B, PX17C)

2) Ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia –
52,54 zł (dotyczy grup LX14, LX15, PX17A, PX17B, PX17C)

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 12,75 zł
(dotyczy grupy PX17A, PX17B, PX17C)

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 listopada 2017 r.

Składki można wpłacać:

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC
lub NNW)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej.  Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach  zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla LX 15 ( IOS )

Termin pierwszych praktyk to 14.11.2017r. Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW z LX 15 ( IOS) , którzy w dniu 14.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 14.11.2017 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, iż w Serwisie Studenckim zamieszczone zostały HARMONOGRAMY PRAKTYK dla LX 14 oraz LX 16. Termin rozpoczęcia pierwszych praktyk to 07.11.2017r.

Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB, które w dniu 07.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 07.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,

Grupy L X14, L X16, L III17,  P III17 A, P X17 A - uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące praktyk z Panią mgr R. Sówką odbędzie w dniu 05.11.2017 r. w godzinach 12:00-14:20. Pani Koordynator wejdzie do każdej z grup na zajęciach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 31.10.2017 r. Dziekanat oraz Kwestura Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będą nieczynne. 

 

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Uczelni termin *OBOWIĄZKOWEGO* szkolenia BHP został przełożony na dzień 07.11.2017r. (wtorek) na godz. 8.00 .W tym dniu na w/w szkolenie mają zgłosić się tylko studenci z grup LX14 oraz LX 16, którzy w dniu 07.11.2017r. (wtorek) będą rozpoczynali praktykę w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Podział na grupy nastąpi na spotkaniu organizacyjnym w dniu 05.11.2017r. z Panią koordynator praktyk mgr Renatą Sówką.

W dniu 07.11.2017r. prosimy o zgłoszenie się do budynku Administracji Szpitala na ul. Bialską (do p. Beaty Kołodziejskiej)
o godz. 8.00. Każdy student musi zabrać: aktualną kserokopię książeczki sanepidowskiej oraz szczepień.
Na praktykę na poszczególne oddziały należy zabrać strój oraz obuwie zmienne. Informujemy również, iż terminy realizacji ZP
i PZ dla w/w grup, będą przesunięte z 30.10.2017r. na 07.11.2017r. Harmonogram praktyk będzie dostępny w najbliższym czasie.

W związku z powyższym prosimy o PILNE przekazanie informacji do dnia 02.11.2017r. do Dziekanatu WSZ, które z osób wymienionych w aktualnych harmonogramach, będą realizowały praktyki w wyznaczonych przez Uczelnie miejscach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Informujemy, iż w serwisie studenckim zostały zamieszczone Harmonogramy
praktyk dla grup:

  • LX 14,  LX 15 (tok zwyczajny studiów),  LX 16.


Prosimy o PILNĄ informację do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania, które z wymienionych osób, nie będą realizowały praktyk w miejscu wyznaczonym w harmonogramach.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów osoby o numerach albumów:

  • 7169
  • 7177
  • 7288
  • 7299
  • 7300
  • 7303
  • 7307

Wnioski można składać w kwesturze, a poza godzinami jej pracy - w dziekanacie. Należy wypełnić wniosek na formularzu (załącznik 3) oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku/uczelni (załącznik 4). Formularze są do pobrania w zakładce "system stypendialny".

Dodatkowy nabór!

Zapisz się już dziś, kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej.

 

Dodatkowe informacje