Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem
 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania. Program obejmuje m.in. aspekty związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz zarządzaniem strategicznym.
 


 

Korzyści
 
Absolwent zdobędzie  wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w warunkach globalizacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wyrabianie i doskonalenie umiejętności w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z działaniami marketingowymi firmy.
 
Sylwetka absolwenta
 
Studia adresowane są do osób, pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia.
 
Forma zaliczenia
 
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, po której słuchacz otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 
Program:
 
Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.
 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 
Zarządzanie

Zarządzanie biznesem

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi

Współczesne trendy w zarządzaniu firmą

Metody i techniki zarządzania

Japońskie metody zarządzania

Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie

Marketing w zarządzaniu

Formy organizacyjno-prawne. Od powstania do upadłości przedsiębiorstwa

Otoczenie prawne firmy

Zarządzanie projektami – najlepsze światowe praktyki

Symulacje decyzyjne – gra kierownicza

Instrumentarium finansowe

Rachunkowość zarządcza

Controlling

Źródła finansowania w działaniu firmy

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Komunikacja interpersonalna w firmie

Kultura organizacyjna

Negocjacje w biznesie

Psychologia kierowania

Sylwetka współczesnego menedżera

Trening menedżerski

Seminarium dyplomowe
 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email