PRACOWNICY

Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdów nauczycielom akademickim (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz pracownikom administracyjnym (w celach szkoleniowych).

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.
Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Wyjazd krok po kroku

Nauczyciele akademiccy, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych powinni podjąć następujące kroki:

  1. Wybrać Uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi UTP i konkretny wydział mają podpisaną umowę.
  2. Przygotować dokument Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej w celu uzyskania akceptacji.
  3. Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego w wyznaczonym terminie (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową – zazwyczaj w czerwcu).
  4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w celu organizacji wyjazdu należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej, aby ustalić dalsze etapy działań.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.

Krok po kroku:

Pracownicy administracyjni, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu szkoleniowym powinni podjąć następujące kroki:

  1. Wybrać uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi UTP podpisało umowę bilateralną lub przedsiębiorstwo, z którego należy uzyskać list intencyjny.
  2. Przygotować dokument Staff Mobility for Training Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej lub przedsiębiorstwa, w celu uzyskania akceptacji.
  3. Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową).
  4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu organizacji wyjazdu i ustalenia dalszych etapów działań.


Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content