Pielęgniarstwo

Kierunek: Pielęgniarstwo

– studia stacjonarne I-go stopnia (licencjackie)

Opłata rekrutacyjna – 85zł.

Możliwość realizacji studiów w ciągu 6 lub 8 semestrów (do wyboru przez Kandydata).

I. Studia licencjackie 6-semestralne

zajęcia 5 dni w tygodniu, w tym w weekendy, dni powszednie po południu

Cena za jeden semestr studiów: 2 000,00 zł (możliwość płatności w 5 ratach po 400,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

II. Studia licencjackie 8-semestralne

zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)

Cena za jeden semestr studiów: 2 280,00 zł (możliwość płatności w 6 ratach po 380,00 zł).

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

– stypendium socjalne

– zapomogę

– stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

– kwestionariusz osobowy (.doc)

– kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

– zaświadczenie lekarskie

– kserokopia dowodu osobistego

– cztery zdjęcia legitymacyjne

– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Kierunek: Pielęgniarstwo

– studia  I-go stopnia (pomostowe)

Opłata rekrutacyjna  – 85zł.

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych  i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka A – 2 semestry

(1 150 godzin)

absolwenci pięcioletnich liceów – medycznych;

Cena za jeden semestr studiów 1500zł.

(możliwość płatności w ratach)

ścieżka B – 3 semestry

(2 410 godzin)

absolwenci dwuletnich szkół policealnych
albo – pomaturalnych;  Cena za jeden semestr studiów 1900zł.
(możliwość płatności w ratach)

ścieżka C – 2 semestry

(1 984 godzin)

absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych
albo – pomaturalnych;  Cena za jeden semestr studiów 2200zł.
(możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D – 2 semestry

(660 godzin)

absolwenci trzyletnich szkół policealnych
albo – pomaturalnych;  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.
(możliwość płatności w ratach)

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

– stypendium socjalne

– zapomogę

– stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

– kwestionariusz osobowy (.doc)

– kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał do wglądu)

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– cztery zdjęcia legitymacyjne

– potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Kierunek: Pielęgniarstwo

– studia stacjonarne  II-go stopnia (magisterskie) 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

1. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 4 semestry.

2. Liczba godzin zajęć (1194 godzin) i praktyk (180 godzin) wynosi łącznie 1374 godziny.

3. Studia mają profil praktyczny.

Na studiach drugiego stopnia jest realizowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo,
w wymiarze 90 godzin dydaktycznych.

OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA na kierunku pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji
w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki
w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,

d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,

f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce
w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio
do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,

j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,

k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia drugiego stopnia stacjonarne
zajęcia do 5 dni w tygodniu w dni powszednie, również po południu

Wpisowe: 200,00 zł (nie podlega zwrotowi)

Cena za jeden rok studiów: 4 000,00 zł lub 4 020,00 zł (w zależności od sposobu płatności), tj.

1) 4 000,00 zł (w przypadku płatności w 10 ratach po 400,00 zł)

lub

2) 4 020,00 zł (w przypadku płatności w 12 ratach po 335,00 zł)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)
– 
około 10 zjazdów w trakcie semestru

Wpisowe: 200,00 zł (nie podlega zwrotowi)

Cena za jeden rok studiów: 4 500,00 zł (możliwość płatności w 10 lub 12 ratach), tj.

1) 4 500,00 zł (w przypadku płatności w 10 ratach po 450,00 zł)

lub

2) 4 500,00 zł (w przypadku płatności w 12 ratach po 375,00 zł)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 4 400,00 zł.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

– kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał do wglądu)

– kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) * (plik do pobrania)

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– cztery zdjęcia legitymacyjne

– potwierdzenie wniesienia wpisowego

– zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen ze studiów I-go stopnia (nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie)

– zaświadczenie o ocenie z egzaminu licencjackiego (nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie)

– dokumentacja dotycząca działalności o charakterze naukowym (udział w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych) – JEŚLI DOTYCZY**

*Skierowania na badania lekarskie lub uzyskanie pieczątki na wygenerowanych skierowaniach ze strony Rekrutacji, wydawane będą w dniu składania dokumentów w Dziekanacie.

Zaświadczenie lekarskie kandydat zobowiązany jest dostarczyć w terminie dwóch tygodni
od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie.

** Ilość miejsc na studiach drugiego stopnia jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych, podczas kwalifikacji zostanie sporządzona lista rankingowa, według zasad zawartych w zamieszczonym załączniku Zasady listy rankingowej

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email