Pedagogika resocjalizacyjna

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

 

Celem studiów jest:
 

 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
 • Nabycie  przez  uczestników studiów wiedzy  o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
 • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji  nieletnich
 • Studia umożliwią nabycie umiejętności  i zdobycie kwalifikacji do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej, nauczycielom, pedagogom, psychologom ze wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych  (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze) oraz zapoznają się z zadaniami pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie pracy profilaktycznej.
 • Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą i niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi  które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.
 • Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.
 • W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Wykształci umiejętności programowania działań profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb osób będących podmiotem oddziaływań pedagoga resocjalizacyjnego.
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Dla kogo?

 

Warunki przyjęcia na studia

 

Praktyczny charakter studiów 

 
Program studiów
 

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 410,00 (18×245,00zł)

4 155,00 (15×277,00zł)

4 149,00 (3×1383,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 150,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email