Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. 

 

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 

 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
 • Nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy zaburzeń rozwoju społecznego i interpersonalnego
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych  wobec dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny
 • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i resocjalizacji nieletnich

 
Co zyskujesz?
 
Studia umożliwią nabycie umiejętności  i zdobycie kwalifikacji do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej, nauczycielom, pedagogom, psychologom ze wszystkich typów szkół i placówek w których przebywają osoby niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą placówek wychowawczych i resocjalizacyjnych  (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze) oraz zapoznają się z zadaniami pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie pracy profilaktycznej.
 
Dla kogo?
 
Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą i niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi  które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.
 
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 
Warunki przyjęcia na studia
 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
 

 1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 2. posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 
Praktyczny charakter studiów
 
W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Wykształci umiejętności programowania działań profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb osób będących podmiotem oddziaływań pedagoga resocjalizacyjnego.
 

Program studiów

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 
Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.
 

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 390 + 120 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 410,00 (18×245,00zł)

4 155,00 (15×277,00zł)

4 149,00 (3×1383,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 150,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email