Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych

Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje  słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów prezentujących trudności w uczeniu się, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 
Celem – studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
 
Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
 

 • rozpoznawania dzieci z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • diagnozowania specyficznych trudności w  uczeniu się,
 • opracowywania dostosowanych do potrzeb ucznia programów terapii
 • doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • właściwej interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • współpracy z rodziną ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 
Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej, umiejętności ich stosowania w pracy z indywidualnym przypadkiem i w zespołach dziecięcych. Studia umożliwią nauczycielom uzyskanie kwalifikacji i umiejętności do  pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem prezentującym trudności w uczeniu się, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 

Dla kogo?

 
Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, w tym zwłaszcza korekcyjno-kompensacyjnych.
 
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej.
 
Warunki przyjęcia na studia
 
W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
 

 1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 2. posiadanie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Praktyczny charakter studiów

 
Zajęcia prowadzone będą w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć praktycznych.
W trakcie  zajęć wykładowcy będą wykorzystywać  nowoczesne metody nauczania, materiały multimedialne. Omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki pedagogicznej, natomiast zdobyta wiedza rozszerza kompetencje słuchaczy o umiejętność praktycznej pracy z dzieckiem o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju. Zwiększa tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz kompetencje w zakresie umiejętności terapeutycznych, wychowawczych i komunikacyjnych.
 

Program studiów

 

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 390 + 120 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

 
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 500,00 (18×250,00zł)

4 245,00 (15×283,00zł)

4 251,00 (3×1417,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 250,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email