Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze Terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowanie terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.

Podczas studiów podyplomowych słuchacz:

 • uzyska  wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
 • nabędzie  gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin
 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci, daje kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej i terapii metodą Integracji Sensorycznej.

Dla kogo?

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się wykształceniem wyższym pragnące podnieść kwalifikacje do pracy wspomagającej rozwój dziecka poprzez terapię integracji sensorycznej

 

Studia te adresowane są przede wszystkim do:

 • pedagogów specjalnych
 • psychologów
 • logopedów
 • innych absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi, które chciałyby w swojej pracy wykorzystywać terapię integracji sensorycznej

Warunki przyjęcia na studia

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oryginał do wglądu
 3. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 4. 4. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego

 

Kwalifikacyjny charakter studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z podopiecznymi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej

Program studiów

 • Liczba godzin: 360 + 60 godz. praktyka
 • Liczba semestrów: 3
 • Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu::
 • Podstaw neurologii dziecięcej
 • Psychologii rozwojowej
 • Rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Psychologicznych problemów rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zaburzeniami SI
 • Budowania, funkcjonowania i rozwoju ontogenicznego systemów sensorycznych
 • Teorii Integracji Sensorycznej
 • Klasyfikacji i wczesnej diagnostyki przetwarzania sensorycznego
 • Metod obserwacji klinicznej
 • Zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami edukacyjnymi i rozwoju
 • Strategii terapeutycznych w zaburzeniach modulacji, praksji
 • Warsztatu pracy terapeuty SI
 • Komunikacji terapeuta-pacjent-rodzic
 • Praktyki

 

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:

TERAZ PROMOCJA – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1 300,00 złotych. Rata miesięczna tylko 260,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email
Skip to content