Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem aspergera

Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

 

Celem studiów jest:

 • Poszerzenie wiedzy   uczestników studiów  o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy spektrum autyzmu
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki
 • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Co zyskujesz?

Studia umożliwią nabycie umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału  osób ze spektrum zaburzeń autystycznych na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Słuchacze nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych  we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko ze spektrum autystycznym i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznym

Dla kogo?

Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób ze spektrum autystycznym.

Warunki przyjęcia na studia 

 • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Program studiów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
Nabyte w ten sposób kwalifikacje będą uznawane przez instytucje oświatowe.

 • Liczba miesięcy nauki: 15
 • Liczba godzin: 390 + 180 godz. praktyk
 • Liczba semestrów: 3

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za semestr wynosi: 1 200,00 zł
PROMOCJA DO KOŃCA LUTEGO! – ZA JEDEN SEMESTR TYLKO 1000,00  złotych. Rata miesięczna tylko 200,00 złotych.

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email