Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
 
W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 
 
Celem – studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas ich trwania słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego  oraz środowisku rodzinnym. W szczególności słuchacze nabędą wiedzę i  umiejętności w zakresie:
 

  • dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i psychokorekcyjnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania – uczenia się oraz wychowywania,
  • trafnego doboru i stosowania form i metod działań edukacyjnych  oraz usprawniania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • prowadzenia terapii z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, aby w sposób optymalny przygotować ich do funkcjonowania społecznego.

 
Co zyskujesz?
 
Słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do pracy edukacyjno-terapeutycznej  z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Dla kogo?

 
Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.
Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.
 
Słuchacze legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Warunki przyjęcia na studia

 

  • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształci umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb osób z tą niepełnosprawnością.

 

Praktyczny charakter studiów

 

Program studiów

 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie w sprawie zmiany standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
Liczba miesięcy nauki: 15
 

  • Liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyk
  • Liczba semestrów: 3

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE
PRZYGOTOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE

 
Forma zaliczenia:
 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Opłata za studia wynosi w zależności od wybranej opcji:
 
4 680,00 (18×260,00zł)

4 455,00 (15×297,00zł)

4 449,00 (3×1483,00zł)
 
Cena jednorazowa: 4 450,00zł
 
 

Powrót
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
Email