System stypendialny

 Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ogłoszenie - dot.stypendium Rektora dla najlepszych studentów

W dniu 30.10.2019 r. zostanie opublikowana lista rankingowa studentów oraz zostanie opublikowana średnia ocen uprawniająca do złożenia wniosku dla ubiegających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Do składania wniosków zapraszamy studentów wskazanych na liście rankingowej 

Stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych netto miesięcznie.

UWAGA !!! Najistotniejsza zmiana dotycząca stypendium socjalnego!

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2018 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.


Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 14.10.2019 r do 14.11.2019 r. w Dziekanacie Uczelni

  • poniedziałki w godz.8.00 -15.00
  • wtorki w godz. 8.00 - 15.00
  • czwartki w godz. 8.00 - 15.00

Pracownik przyjmujący wnioski; Pani Małgorzata Prokop oraz Pani Iwona Nikoli
W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: stypendia@wsz.edu.pl 


  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • Zapomogi,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe,

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie średniej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
- Regulamin pomocy materialnej dla studentów

- Zał. nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

- Zał. nr 2 wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

- Zał. nr 3 wniosek o przyznanie stypendium Rektora

- Zał. nr 4 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 
  na innym kierunku 

 

Dodatkowe informacje