Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa. Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę z różnych obszarów  procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państw. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności  z zakresu  zarządzania bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową oraz negocjacji kryzysowych. Studenci nabędą   umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa.
Po ukończeniu studiów słuchacze staną się specjalistami, którzy będą pracować
na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
  • System bezpieczeństwa publicznego w Polsce
  • Podstawy zarządzania kryzysowego
  • Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Prognozowania zagrożeń
  • Terroryzm i metody jego zwalczania

  

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Dodatkowe informacje