Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w edukacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych


 Korzyści

Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych w  zakresie metod  i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystywania multimedialnych narzędzi edukacyjnych w procesie dydaktycznym.

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie  stosowania technologii informacyjnej oraz multimediów w nauczaniu, a także stosowania e-learningu w nauczaniu.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych 

Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela 

Metodyka nauczania interaktywnego

Tworzenie i edycja multimedialnych treści 

Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych 

Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS

Tworzenie portali edukacyjnych 

Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych 

Instalacja i administracja systemu MOODLE 

Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE 

Tworzenie składowych systemów MOODLE 

Organizacyjne aspekty nauczania na odległość

Technologie aplikacji internetowych 

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Projektowanie stron www 

Grafika komputerowa 

Technologie sieciowe 

Edukacyjny projekt multimedialny 

Seminarium 

Opłata za semestr wynosi: 1220,00 zł

Dodatkowe informacje