Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.


Korzyści

Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  w stosunku  do tych dzieci i ich rodziców.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej studia wyższe z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Dydaktyka prowadzenia zajęć

Diagnoza autyzmu

Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

Metody komunikacji alternatywnej

Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych

Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł

Dodatkowe informacje