Opis studiów

Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25 poz. 131).

Kształcenie na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego będzie prowadzone dla absolwentów studiów wyższych co najmniej II-go stopnia (magisterskich) posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zawodowego (grupy przedmiotów zawodowych) należącego do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej.
Absolwent studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej zostanie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań szkoły. Będzie posiadał przygotowanie w zakresie:


- wybranej specjalności nauczycielskiej (nauczyciel przedmiotów
zawodowych: technicznych, ekonomicznych, medycznych),
tak aby w sposób kompetentny przekazywać posiadaną wiedzę
oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować
ją z innymi dziedzinami wiedzy
- psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze
i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów,
indywidualizować proces nauczania, zaspakajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną
- dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia
edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać
rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór
metod aktywizujących,
technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać
i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę
- posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania
w nauczaniu przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Program studiów obejmuje 375 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry. Uwzględnia określone w rozporządzeniu przedmioty kształcenia nauczycielskiego, w tym w zakresie:

- ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (90 godz.)
- przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na danym etapie edukacyjnym (60 godz.)
- emisji głosu (30 godz.)
- technologii informacyjnej (30 godz.)
- dydaktyki (120 godz.), uwzględniającej specjalności -
nauczyciel przedmiotów zawodowych:
technicznych, ekonomicznych, medycznych
oraz
- zajęcia zapoznające z najnowszymi technologiami i osiągnięciami
(45 godz.) z obszaru: technicznego, ekonomicznego, medycznego
- obowiązkową praktykę pedagogiczną (150 godz.).

Wymienione przedmioty i zajęcia będą realizowane jako wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria. Część przewidzianych godzin odbywać się będzie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) ze zjazdami weekendowymi średnio co dwa tygodnie, a część zajęć realizowanych będzie przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległoœć
tzw. zajęcia on-line (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dz.U. Nr 188, poz. 1347
z późn. zm.).

Wszystkie przedmioty nauczane w ramach studiów podyplomowych zakończą się zaliczeniem i/lub egzaminem. Podczas ostatniego semestru słuchacze napiszą pracę dyplomową a uzyskanie pozytywnego wyniku jej obrony będzie warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja