NABÓR - PP X13 (14/15)

Pliki do pobrania:                                                                                     

Nazwa pliku Word Excel Adobe
Acrobat

Plan zajęć

-

Plan zajęć - całość

-

Plan zajęć online

-

-

Struktura roku akademickiego 2014/15 (sem. zimowy)

- -

Podział na grupy ćwiczeniowe TEM (sem. zimowy 2014/15)                   

- -

Wzór umowy

- -

Regulamin studiów

- -

Wykaz promotorów

- -

Wykaz zakresów tematycznych

- -

  

Aby pobrać pliki proszę kliknąć na ikonę przedstawiającą program:
Excel, Adobe Reader

Format PDF odczytuje program Acrobat Reader, bezpośredni link do pobrania za darmo "tutaj"

 

 

 

 

 

Opis projektu

Projekt pt.: "Nauczyciel przedmiotów zawodowych" obejmuje realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie).

Udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

www.efs.gov.pl 

Konferencja

Dnia 26 czerwca br. o godz. 11.00 na auli w budynku przy ul. 1 Maja 40 odbyła się konferencja pt. "Nauczyciel przedmiotów zawodowych - zawód z przyszłością" inaugurująca projekt.

Uczestników konferencji powitał Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania inż. Maciej Dziewiątkowski. Informacje na temat projektu przedstawiła mgr Magdalena Buchta - Kierownik Projektu a zasady najbliższej rekrutacji - Katarzyna Płaska.

Swą obecnością oraz krótkimi przemówieniami zaszczycili nas m.in.

- Pan Stanisław Dąbrowa - Pierwszy Wicewojewoda Śląski,
- Pani Dorota Sobala -Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
- Pan Andrzej Rybak - starszego Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- Pani Wanda Życińska - Starszy Wizytator śląskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura w Częstochowie,
- Pan Józef Wojtas - Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Pani Beata Kędzia - Doradca Zawodowy Pierwszego Stopnia Powiatowego Urzędu Pracy,
- Pan Leszek Znamierowski - Główny Specjalista Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Pan Piotr Krawczyk - reprezentujący Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Posła na Sejm RP.

Ponadto wśród zaproszonych gości przybyli:

- Pan Jerzy Świeboda - Dyrektora Stowarzyszenia Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości,
- Pani Justyna Korecka - reprezentująca Pana Czesława Ryszkę, Posła na Sejm RP,
- Pan Dariusza Wojciechowski - Inspektor Międzywydziałowy Zespołu Zadaniowego z Urzędu Marszałkowskiego,
- Pan Tomasz Surlej - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
- Pani Katarzyna Węcel - Ptaś - Wicedyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Akademii Polonijnej,

a także słuchacze i wykładowcy studiów podyplomowych, przedstawiciele szkół zawodowych, podmiotów gospodarczych, świata biznesu oraz masmediów.

Opis studiów

Program studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25 poz. 131).

Kształcenie na studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego będzie prowadzone dla absolwentów studiów wyższych co najmniej II-go stopnia (magisterskich) posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zawodowego (grupy przedmiotów zawodowych) należącego do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej.
Absolwent studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej zostanie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań szkoły. Będzie posiadał przygotowanie w zakresie:


- wybranej specjalności nauczycielskiej (nauczyciel przedmiotów
zawodowych: technicznych, ekonomicznych, medycznych),
tak aby w sposób kompetentny przekazywać posiadaną wiedzę
oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować
ją z innymi dziedzinami wiedzy
- psychologii i pedagogiki, tak aby pełnić funkcje wychowawcze
i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów,
indywidualizować proces nauczania, zaspakajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną
- dydaktyki przedmiotowej, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia
edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać
rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór
metod aktywizujących,
technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać
i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę
- posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania
w nauczaniu przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Program studiów obejmuje 375 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry. Uwzględnia określone w rozporządzeniu przedmioty kształcenia nauczycielskiego, w tym w zakresie:

- ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (90 godz.)
- przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na danym etapie edukacyjnym (60 godz.)
- emisji głosu (30 godz.)
- technologii informacyjnej (30 godz.)
- dydaktyki (120 godz.), uwzględniającej specjalności -
nauczyciel przedmiotów zawodowych:
technicznych, ekonomicznych, medycznych
oraz
- zajęcia zapoznające z najnowszymi technologiami i osiągnięciami
(45 godz.) z obszaru: technicznego, ekonomicznego, medycznego
- obowiązkową praktykę pedagogiczną (150 godz.).

Wymienione przedmioty i zajęcia będą realizowane jako wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria. Część przewidzianych godzin odbywać się będzie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) ze zjazdami weekendowymi średnio co dwa tygodnie, a część zajęć realizowanych będzie przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległoœć
tzw. zajęcia on-line (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dz.U. Nr 188, poz. 1347
z późn. zm.).

Wszystkie przedmioty nauczane w ramach studiów podyplomowych zakończą się zaliczeniem i/lub egzaminem. Podczas ostatniego semestru słuchacze napiszą pracę dyplomową a uzyskanie pozytywnego wyniku jej obrony będzie warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja