Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów,
wysoki standard nauki oraz przyjazną atmosferę studiowania.

ZAPRASZAMY ! ! !

  


 

 

 

 

 UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

PUNKT REKRUTACYJNY

 ul. 1-go Maja 40,

 42-200 Częstochowa

 

 telefony kontaktowe:

 (34) 368 - 30 – 53

 (34) 368 - 06 – 08

 

 ZAPRASZAMY ! ! !

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 

ZAPRASZAMY ! ! !

 

 ZASADY PRZYJĘĆ

 

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.

 

 w przypadku studiów licencjackich

 

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, takie które obowiązuje na dowodzie osobistym)
  • Orzeczenie lekarskie (Pielęgniarstwo)
  • dowód osobisty do wglądu
  • Potwierdzenie zapłaty wpisowego
  • Książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych (Pielęgniarstwo)
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

 

 w przypadku studiów podyplomowych

 

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, takie które obowiązuje na dowodzie osobistym)
  • dowód osobisty do wglądu
  • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

    

CZESNE

 

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

System opłat za naukę dostosowany jest do preferencji i możliwości finansowych studentów.
Mogą oni opłacać czesne za cały rok nauki w 2 semestralnych ratach lub co miesiąc w kolejnych 10 ratach.
1. Jednorazowe wpłaty za semestr
2. Wpłaty miesięczne
3. W indywidualnym przypadku student ma możliwość ustalenia harmonogramu płatności.

 

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

  

 

Dodatkowe informacje