Kadry i prawo pracy

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych – 2 semestry.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Prawo pracy

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Strategie motywacji pracowników

Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz świadczenia socjalne

Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Tyflopedagogika

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym,  program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (2 semestry).

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna

Tyflopedagogika

Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących

Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku

Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym

Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku

Metodyka nauczania dzieci z uszkodzeniem wzroku

Brajlowskie sposoby porozumiewania się

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Praktyka pedagogiczna

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Surdopedagogika

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu, słabo słyszącymi. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących) w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym,  program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (2 semestry).

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna

Surdopsychologia

Surdologopedia

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Rewalidacja indywidualna

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Praktyka pedagogiczna ( 120 godz.)

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki śledczej. Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące poszczególnych aspektów informatyki śledczej, tj. prawa, odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwenci studiów będą przygotowani do przeprowadzania
i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w działach bezpieczeństwa firm i instytucji, osób pracujących
w organach śledczych i wymiarze sprawiedliwości oraz ekspertów IT, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie informatyki śledczej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne w informatyce śledczej
 • Analiza śledcza
 • Analiza danych
 • Cyberprzestępczość
 • Pozyskiwanie danych
 • Zabezpieczanie dowodów
 • Odzyskiwanie danych

  

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu rozwoju i  zarządzania
w miastach inteligentnych z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Program studiów obejmuje zagadnienia wykorzystania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w zarządzaniu aglomeracją miejską, wykorzystanie inteligentnych systemów informatycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym. Słuchacze nabędą wiedzę jak wykorzystanie systemów informatycznych wpływa na zrównoważony rozwój miast oraz poprawia jakoś życia jego mieszkańców. 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach administracji publicznej lub przedsiębiorstwach komunalnych, którzy chcą zdobyć umiejętności wykorzystywania systemów teleinformatycznych w bezpieczeństwie i zarządzaniu aglomeracją miejską.  

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Idea inteligentnych miast  
 • Nowoczesne sposoby zarządzania aglomeracją miejską
 • Inteligentne sieci transportowe i inteligentne budynki
 • Formy wykorzystywania internetu w zarządzaniu inteligentnymi miastami
 • Rola infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju miast
 • Administracja elektroniczna
 • System bezpieczeństwa w inteligentnych miastach 

  

Opłata za semestr wynosi: 2200,00 zł 

Dodatkowe informacje